חוקים ותקנות - תקנה - תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג - 1962
תאריך עברי:
ט"ז כסלו תשכ"ג
תאריך לועזי:
13.12.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1395 תשכ"ג, 704
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון