"אתיקה מקצועית" - 67 - משרדו של עורך הדין: שיתוף אסור בהכנסות
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורך הדין הפונה מבקש לדעת האם ניתן לתת תוספת חד פעמית בסך של 500 ש״ח בשכר לעובד מנהלה שבעקבות המלצתו יגיע לקוח חדש? לשיטתו אין המדובר בשיתוף בשכר הטרחה אלא תוספת קטנה לשכר שתעלה את המחויבות למשרד, ואת רמת שביעות הרצון של העובד. מדובר בסכום קבוע וידוע שיינתן ללא קשר לשכר הטרחה שיינתן ללא שכ״ט בתיק, ומדובר בעובדים שעיסוקם המובהק הוא מזכירות, ואינם מכוונים לרכישת לקוחות.
ההחלטה:
סעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 אוסר על עורך דין לשתף אדם שאינו עורך דין בהכנסותיו "בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסקו". בהתאם להחלטת ועדת האתיקה מס׳ את 252/09 (גיליון 35), הביטוי "תועלת אחרת לעסקו" כולל גם הפניית לקוחות.
במקרה המתואר בפניה, ולמרות שהפונה טוען כי מדובר בסכום אחיד שאינו קשור לשכר הטרחה, עצם התגמול בגין הפניית הלקוח הקושר קשר בין הפניית הלקוח לתגמול העובד בתוספת לשכרו, עלול לשיטת הוועדה לעלות בגדר שיתוף אסור בשכר הטרחה. מקום בו הפונה עצמו מציין כי ״מדובר בסכום קבוע וידוע״ וגם אם עו״ד אינו מכוון לכך – תוספת זו עשויה להביא את העובדים ״לגיוס״ של לקוחות למשרד לצורך זכיה באותה תוספת, דבר אותו התכוון המחוקק למנוע באמצעות סע׳ 58. כמובן, שהפונה רשאי לתגמל את עובדיו שאינם עורכי דין בדרך של בונוס חד פעמי או קבוע ברם הדבר אינו יכול להיות בזיקה כלשהי להפניית לקוחות.
מס' ההחלטה:
את/15/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון