"אתיקה מקצועית" - 67 - חיסיון: חיסיון עו"ד-לקוח לא חל בין שני עורכי דין שייצגו יחד לקוח
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
מס' ההחלטה:
את/229/18

השאילתא:

במסגרת תביעה לתשלום שכר טרחה, טענה הנתבעת (הלקוחה) כי עורך הדין התובע כלל לא ייצג אותה, אלא היא יוצגה על ידי עורך דין אחר. עורך הדין התובע מבקש לדעת האם הוא רשאי להעיד את עורך הדין השני כדי שיפרט מהן הפעולות שביצע התובע עבור הנתבעת בגינן הוא תובע שכ"ט. הנתבעת מתנגדת להעדת עורך הדין השני בטענה שיש בכך משום פגיעה בחיסיון עו"ד-לקוח.

 

ההחלטה:

בתיק זה מתעוררת שאלה עובדתית מקדימה, והיא האם התובע ייצג את הנתבעת כטענתו.

ככל שבית המשפט יקבע כי התובע לא ייצג את הנתבעת, הרי שחל חיסיון עו"ד לקוח על עדותו של עוה"ד השני, שכן עדותו אמורה להתייחס לטיפולו בענייניה המשפטיים של הנתבעת, והנתבעת זכאית לעמוד על החיסיון.

ואולם, ככל שבית המשפט הנכבד יקבע כי התובע ייצג את הנתבעת, הרי שאין לראות את החיסיון בין הנתבעת לבין עו"ד סלטון כחיסיון שחל כלפי התובע, שכן ייצוגה היה משותף ע"י שניהם; וכידוע, החיסיון אינו חל כאשר עורך הדין מגיש תביעת שכ"ט כנגד הלקוח.

יישום התוצאה האמורה בנסיבות בהן הלקוח יוצג על ידי שני עורכי דין, והאחד נקרא להעיד מטעם חברו שהגיש נגד הלקוח תובענה לתשלום שכ"ט, אינה מעוררת כל קושי, שכן, התכלית המרכזית של חסיון עורך דין לקוח, היא הצורך להבטיח תקשורת פתוחה וחופשית בין הלקוח לעורך דינו, כך שהלקוח יחוש בטוח וחופשי להציג בפני עורך דינו את התמונה המלאה ויזכה עי"כ לייצוג הולם. רציונל זה מלמד כי אין קושי מיוחד בקביעת היעדר תחולה של החיסיון במקרים של תביעת שכ"ט בין עורך הדין ללקוחו, שכן מטבע הדברים אין בתובענה כדי לפגוע בדיעבד בתקשורת שהתקיימה בין הצדדים בעת מתן הייעוץ. מטעם זה, גם אין הצדקה לתוצאה שונה בסיטואציה של ייצוג על ידי 2 עורכי דין, תביעה על ידי אחד וגביית עדות של השני.

למען השלמת התמונה יצוין כי לצורך ההכרעה בשאלה המקדמית האם התובע ייצג את הנתבעת, אין מניעה להעיד את עוה"ד השני, אשר יהיה רשאי להתייחס לעצם מתן השירות המשפטי על ידי התובע, ובכלל זה לפרטים כגון עצם עובדת עריכת והגשת כתבי בי דין, קיומן של התייעצויות וכד'.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון