"אתיקה מקצועית" - 67 - ניגוד עניינים: בקשה להיתר לפי כלל 4 לכללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית)
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
מס' ההחלטה:
את/82/18

השאילתא:

בעל השליטה בחברת השקעות ציבוריות, שבשליטתה גם חברות בנות נוספות, מעוניין למנות את ילדיו כדירקטורים בחברה. הבקשה להיתר הוגשה מאחר שבתו של בעל השליטה, עורכת דין שכירה במשרד עורכי דין, מעניקה ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה לחברות הבנות מזה שנים, והמשרד בו היא מועסקת מייצג את החברה בתיקי ליטיגציה מסחרית. עורכת הדין מעוניינת להמשיך לייצג את חברות הבנות במקביל להתמנותה כדירקטורית בחברת האם. לבקשתה, צרפה תצהיר התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד, לרבות הימנעות מלהשתתף בדיונים שיעסקו במשרד בו היא מועסקת ואח'.

 

עמדת הוועדה שאומצה על ידי הוועד המרכזי:

לדחות את הבקשה לתן היתר, מהנימוקים הבאים:

 

א. החלטת דירקטוריון – לבקשה צורפה טיוטת החלטה שלכאורה עתידה להתקבל בדירקטוריון, ולא החלטת דירקטוריון שנתקבלה כהוראת סעיף 4 לכללים.

בטיוטת ההחלטה שצורפה לפניה, אין ציון של העניין המסוים המצריך את מומחיותה של עורכת הדין. כמו כן, טיוטת ההחלטה מתייחסת רק למומחיותה של עוה"ד בתחום דיני העבודה, ואין בה כל התייחסות לצורך במומחיותו של המשרד בתחומים בהם הוא מייצג את החברות הבנות. 

 

ב. בעניין מסוים – מהפנייה עולה כי עוה"ד מבקשת כי המשרד והחברה יספקו ייעוץ שוטף לחברות הבנות, במספר תחומים: ליטיגציה מסחרית ואח' וכן דיני עבודה. אין מדובר בייעוץ "בעניין מסוים".

 

ג. בתחום מומחיותו של עורך הדין – מהמסמכים עולה, כי תחום דיני העבודה הינו תחום מומחיותה של עוה"ד. אולם, אין די ב"דיני עבודה" כתחום כללי, כדי להוות "תחום מומחיות" המצדיק התעלמות מניגוד העניינים המובנה שקיים בדירקטור שהוא גם יועץ משפטי.

 

יתר על כן, מההיתר מתבקש במשתמע גם היתר לייצוגן של החברות הבנות בתחומים נוספים – ליטיגציה מסחרית ואח', וגם לעניין זה לא הובהר מדוע מומחיותו של המשרד נחוצה וחיונית, עד כדי מתן היתר למינוי דירקטור כאמור, חרף ניגוד העניינים. נזכיר, כי ניגוד העניינים במקרים מעין אלו הוא כפול – הן בכובעו של עוה"ד כדירקטור, והן בכובעו של עוה"ד כנותן שירותים משפטיים.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון