"אתיקה מקצועית" - 67 - ניגוד עניינים: ייצוג צדדים שביניהם אין הליכים משפטיים
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
המתלונן הינו בעלים של חברות תוכן בתשלום שבין השאר סיפקו ניצבים להפקות טלוויזיה. המתלונן הגיש תביעה נגד אחת ההפקות בגין אי תשלום השכר המוסכם, והנילון ייצג את חברת ההפקות. במקביל, מייצג הנילון ניצבים שנתבעים ע"י חברות התוכן בתשלום של המתלונן. לטענת המתלונן, קיים ניגוד עניינים בייצוג הניצבים במקביל לחברת ההפקות מאחר שהניצבים טוענים שהם לא קיבלו תשלום מחברת ההפקות.
הנילון השיב כי לא מתנהלים הליכים משפטיים בין חברת ההפקות לניצבים שהוא מייצג. הוא מייצג את הניצבים אך ורק בתביעות חוב לא מוצדקות של חברות התוכן בתשלום שבבעלות המתלונן.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. הוועדה לא ראתה בשלב זה חשש לניגוד עניינים מעצם הייצוג של ניצבים מסוימים וחברת ההפקות בהליכים שונים. התביעה נגד הניצבים היא לדמי מנוי בעוד שהתביעה נגד חברת ההפקות היא לתשלום שכר ניצבים עבור החברות שבבעלות המתלונן. הניצבים אינם צד להליך השני, ומכאן שלא ראתה הוועדה מקום לאסור על המשך הייצוג. מובן כי ככל שבעתיד, יתעורר חשש לניגוד עניינים בין הלקוחות השונים שמייצג הנילון, הרי שהוא יהיה מנוע מלטפל בתיקים בעניינם.
מס' ההחלטה:
את/145/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון