"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: פרסום "לידים" במרשתת
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
מס' ההחלטה:
את/199/18

השאילתא:

עורכת הדין הפונה שאלה: האם היא רשאית לפרסם את משרדה באמצעות מודעות ממומנות באתר האינטרנט של אדם אחר (בדומה לפעילות יח"צ) במטרה לגייס לידים כאשר היא מגדירה "ליד" כגולש אשר משאיר פרטים בדף נחיתה?

 

ההחלטה:

ראשית, בהתאם לסעיף 3(א)(5) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001, אין מניעה לפרסם משרד עו"ד באתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ויישומונים ובתנאי שאלה אתרים מכובדים (בתנאים שפורטו בסעיף).

 

יוזכר כי ועדת האתיקה הארצית אישרה בשנת 2015 גילוי דעת בדבר פעילות עורכי דין ברשתות חברתיות. גילוי הדעת שריר וקיים גם כיום – ועולה בקנה אחד עם התיקון לכללי הפרסומת.

 

בגילוי הדעת ישנה התייחסות לשאלה שנשאלה כאן –

 

"3. פרסומות בתשלום ברשתות חברתיות

עורך דין המבקש לפרסם עצמו ברשת חברתית בתשלום, יפעל על מנת שהפרסום יעשה בצורה המזהה באופן ברור כי מדובר בפרסומת, ובין היתר, תוך הדגשת המילה "פרסומת" מעל הפרסום, או מילה אחרת הנהוגה כברירת מחדל באותה רשת חברתית (כגון: "חסות" "sponserd", "מודעה", "פוסט ממומן", "פוסט מקודם" וכיוב'), ובהתאם לגופן ולצורה שמאפשרת אותה רשת חברתית."

 

אשר לסוגיית ה"לידים" – הפונה מופנית להחלטת ועדת הייעוץ לענייני פרסומת שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 53, שאושרה על ידי ועדת האתיקה הארצית. להלן ההחלטה בעניין זה:

 

"א. במרשתת פשטה תופעה בה מציעים אתרים מקוונים שירותים שונים לעורכי דין, ובכלל זה שירותים של הכוונת הפונים לאתר כלקוחות פוטנציאליים תמורת תשלום עבור כל פנייה. סעיף 11ב(א) אוסר על עורך דין מתן שירותים משפטיים ללקוח שהופנה אליו מגורם (שאינו עו"ד, שותפות עו"ד או חברת עו"ד) הפועל למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים. במקרה דנן ככל וההתקשרות בין האתר ובין עורך הדין מבוססת על תשלום בגין כל הפניית לקוח מהאתר ו/או כל שיטה אחרת בה מתוגמל האתר ו/או מי מטעמו בגין אותה הפנייה, הרי הדבר מהווה הפרה של הכלל האמור ומהווה עבירת משמעת של עורך הדין.

יש לציין אף את סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, שכן ניתן לראות במתן הרשאה מצד עורך הדין לאופן הפניית הלקוחות אליו אף משום שידול באמצעות אחר".

 

ואולם, ככל שמדובר על קישור למשרדה של עוה"ד, כאשר הלקוח המתעניין יודע שפנייתו מועברת אליה ולא לאתר משפטי כלשהו – הרי שאין עם זה פסול.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון