"אתיקה מקצועית" - 55 - עיסוק אחר: עורך הדין שהינו בעל מניות בחברה רשאי לייצגה
01.12.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
השאילתא:
עורך הדין הפונה ייסד חברה פרטית ואף ניהל אותה. לפני כשנתיים הוא חדל מלנהל את החברה, ומונה לה מנהל אחר. עורך הדין מעוניין לדעת האם יש מניעה שייצג את החברה בענייניה המשפטיים, בשים לב לכך שהוא רק בעל מניות בה.
ההחלטה:
כל עוד לא מתעורר ניגוד עניינים בין החברה לבין בעל המניות שלה, אין מניעה כי עורך הדין שהינו בעל המניות ייצג את החברה. זאת בכפוף לכך שהוא משמש אכן רק כבעל המניות ואינו נושא בתפקיד ניהולי בה.
הערת העורכת:
סע’ 60 א’ לחוק לשכת עורכי הדין קובע: "עורך דין לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין עיסוקו כעורך דין לכל עיסוק אחר". כללי לשכת עורכי
הדין (עיסוק אחר), התשס"ג – 2003 אוסרים על טיפול באותו עניין הן כעורך דין והן במסגרת העיסוק האחר. במסגרת רבעוני "אתיקה מקצועית" מספר 9, 15 ו 24- פורסמו החלטות הוועדה לענייני עיסוק אחר, וביניהן איסור לייצג חברה פרטית שעורך הדין הקים והוא בעל מניות ודירקטור בה. עם
זאת, בגיליון "אתיקה מקצועית" מספר 51 כבר נקבע כי מותר לעורך דין להיות בעל מניות בחברה ואין מדובר ב"עיסוק אחר" כמשמעותו בכללים.
מס' ההחלטה:
את 90/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון