"אתיקה מקצועית" - 55 - התמחות: אסורה הופעת מתמחים בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי
01.12.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
מס' ההחלטה:
את 60/14

שאילתא

הוועדה נתבקשה על ידי היועץ המשפטי של המוסד לביטוח לאומי לחוות דעתה בשאלה אם מתמחה בעריכת דין רשאי לייצג לקוח בפני ועדה רפואית.

 

החלטה

בהתאם לסעיף 37 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961 , "בששת החודשים האחרונים לתקופת התמחותו, רשאי מתמחה לייצג שולחי מאמנו בבית משפט השלום, ובלבד שהמאמן יהיה נוכח בבית המשפט או שבית המשפט הרשהו להמשיך בייצוג אף בהיעדר המאמן". החוק נוקט לשון מדויקת ומגביל את היתר הייצוג לבית משפט השלום בלבד. את ההוראה הנ"ל יש לקרוא על רקע הוראת סעיף 20 לחוק, אשר קובעת את תחום ייחודו של מקצוע עריכת הדין. על פי סעיף 20, רק עורכי דין הם הרשאים לייצג לקוחות, בין היתר, בפני גופים או אנשים שהם בעלי סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית.

המחוקק מצא לנכון להגדיר במפורש ערכאה אחת בלבד, בה הוא מתיר ייצוג בידי מתמחים, וגם זאת בכפוף לתנאים מצטברים ומגבילים, לפיהם מדובר במתמחה המצוי בששת חודשי ההתמחות האחרונים שלו, בתחילת הדיון הופיע המתמחה עם מאמנו ובית המשפט התיר את המשך הייצוג על ידי המתמחה לבדו.

 

על רקע הפירוט המדוקדק אשר נכלל בסעיף 20, המלמד על כוונתו המפורשת של המחוקק לה גהביל ולצמצם את האפשרות להתיר ייצוג בידי מי שאינו עורך דין (ומתמחה נכלל גם הוא בהגדרה זו) הוועדה סבורה, כי לא ניתן להרחיב, על דרך של פרשנות או היקש, את היתר הייצוג שניתן למתמחים, מעבר לערכאה המסוימת אשר נזכרה במפורש בחוק.

הוועדה קובעת כי הופעה של מתמחה בפני וועדה רפואית היא עבירת משמעת.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון