"אתיקה מקצועית" - 55 - ניגוד עניינים: חבר בבית הדין המשמעתי של הלשכה אשר הוגשה נגדו קובלנה משמעתית
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
מס' ההחלטה:
את 26/14

עובדות

הטענה שבבסיס התלונה הינה כי עורך הדין הנילון ישב בדין בהרכב של בית הדין הארצי, בערעור בו ועדת האתיקה היתה המשיבה, כאשר באותה עת תלויה ועומדת קובלנה שהגישה כנגדו הוועדה.

 

החלטה

1. ועדת האתיקה הארצית נוהגת ריסון מרבי בתלונות כנגד דיינים בבית הדין המשמעתי, מתוך מחשבה שבדרך כלל ראוי שוועדת המינויים לחברי בית הדין ונשיאות בית הדין תיזקק לעניינים אלו תחילה, ורק לאחר מכן, במידה וקיים חשש ממשי לעבירה אתית (להבדיל מהיבטי תפקוד מקצועי כדיין), תיזקק לכך הוועדה בזהירות המתחייבת.

2. אי אפשר לומר שלא נפל פגם בהתנהלות הנילון בכך שלא יידע את ועדת המינויים ו\או את נשיאות בית הדין הארצי על הגשת הקובלנה נגדו, וכן שלא יידע את הצדדים בתיק הספציפי בו הוא דן, לקיומה של הקובלנה שהוגשה נגדו על ידי המשיבה שם. יחד עם זאת, לנוכח הסבריו של הנילון ביחס לנסיבות החריגות של התיק, והתפטרותו מחברותו בבית הדין, לא סבורה הוועדה כי יש מקום להעמדתו לדין משמעתי של הנילון.

3. הוועדה מבקשת להדגיש כי היא סבורה שראוי שחבר בית דין משמעתי יודיע מיידית לוועדת המינויים, ולנשיאות בית הדין, על הגשת קובלנה נגדו, על מנת שאלו יוכלו להפעיל את סמכויותיהם הסטטוטוריות, לרבות מכוח סע' 17 ח לחוק לשכת עורכי הדין.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון