"אתיקה מקצועית" - 45 - הנחיות והחלטות הוועדה לענייני עיסוק אחר
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45

דברי הקדמה: מכוח כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג - 2003 [להלן: כללי עיסוק אחר] הוקמה בלשכה ועדה לענייני עיסוק אחר שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית. להחלטות הוועדה תוקף מחייב.

כל עורך דין רשאי לפנות אל הועדה בכל שאלה נוגעת לעיסוק אחר שלו בנוסף על עבודתו כעורך דין.

 

להלן יובאו ההחלטות שניתנו בעקבות פניות חברים אל הועדה:

  • שימוש בתואר עו"ד בחתימה הנוגעת לעיסוק אחר של עורך הדין ייעשה באופן הבא: קודם התואר עו"ד אח"כ שם פרטי ושם משפחה, פיסוק ולאחריו תיאור התפקיד האחר. לדוגמא: עו"ד ישראלה ישראלי, מנהלת תיקי השקעות. על מקבל המסמך להבין שהמסמך נחתם מתוקף העיסוק האחר.
  • עורך דין רשאי להופיע בפני שופט שמינה אותו בתיק אחר להיות שמאי או מגשר, ובלבד, שיגלה עובדה זו לצד השני.
  • מינוי "כנציג" של תושב זר בהתאם לפי סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף מהווה עיסוק אחר לפי חוק לשכת עורכי הדין לפיכך הוא מנוע מייצוג התושב הזר באותו עניין גם כעורך דין.
  • עבודה כעורך דין של פרויקט/תוכנית במקביל להיותו בעל תפקיד אחר (לדוגמא: תסריטאי של הפרויקט/תוכנית) אסורה בהיותם אותו "עניין". בנוסף עולה גם חשש ליחסי תלות בין הצדדים הואיל ויש צפייה לקבל עבודה נוספת בתחום האחר מאותו חברה. כך שקיים ניגוד עניינים בין שני העיסוקים.

 

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון