"אתיקה מקצועית" - 45 - כלל 25: מגע עם צד מיוצג באמצעות חוקר פרטי בתיקי נזיקין
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
האם שליחת חוקר פרטי לתובע מיוצג, הוא הצד שכנגד, מהווה עבירה אתית. ביתר פירוט מבקש הפונה התייחסות קונקרטית למצבים הבאים: 1) מצב בו נשלח חוקר פרטי כאשר עורך הדין המייצג את חברת הביטוח הוא עורך דין שכיר בחברה. 2) מצב בו נשלח חוקר פרטי כאשר עורך הדין המייצג את חברת הביטוח הוא עורך דין חיצוני שנשכר על-ידי החברה. 3) מצב בו החברה הייתה מיוצגת על-ידי עורך דין שכיר ובהמשך העבירה את הטיפול לעורך דין חיצוני.
בנוסף, מבקש החבר את חוות דעת הוועדה בשאלה האם מורשה עורך הדין במצבים לעיל לעשות שימוש בדו"ח או בהקלטה שערך החוקר הפרטי.
ההחלטה:
הוועדה מניחה שהשאילתא מכוונת לחוקר פרטי הבא בדברים עם הצד כנגד המיוצג שכן עריכת מעקב גרידא אחר צד כנגד אינה אסורה לפי כלל 25. תשובה לשאלה זו ניתנה בהחלטת ועדת האתיקה מס’ 69/10, שפורסמה בגיליון אתיקה מקצועית מס’ 42 בעמ’ 4 (2011) נעיר, כי בעניין זה אין נפקות לדרך העסקתו של עורך הדין המייצג, בין כשכיר "פנימי" של לקוחו, חברת הביטוח, ובין כעורך דין חיצוני.
לשאלה הנוספת, ככל שהחוקר לא נשלח על-ידי עורך דין, ובכפוף לכל דין אחר, רשאי עורך הדין לעשות שימוש בדוח ובהקלטה. אולם עורך דין ששלח חוקר תוך הפרת הכלל, אינו רשאי להשתמש בממצאי החקירה. נוסיף, כי משהוגשה הראייה לבית המשפט, שאלת קבילותה אינה אתית, אלא ראייתית, והיא מסורה להחלטת בית המשפט.
מס' ההחלטה:
את 301/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון