"אתיקה מקצועית" - 45 - דין משמעתי: פרסום קובלנה המתנהלת בדלתיים פתוחות
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
העובדות:
המתלונן טוען שהנילון, יו"ר ועדת אתיקה מחוזית, מסר לעיתונות קובלנה שהוגשה נגדו וכן מסמכים "סודיים" מתיק התלונה בטרם נמסרה למתלונן (שהיה הנאשם בהליך המשמעתי). הנילון השיב שהוא לא מסר את הקובלנה לעיתונות, אף אם היה עושה כן אין בכך פגם לנוכח העובדה שהקובלנה הוגשה לבית הדין והיא מתנהלת שם בדלתיים פתוחות, ושהמסמכים "הסודיים" הם נספחים לקובלנה. הוא מסכים שפרסום קובלנה בטרם נמסרה כדין לנאשם הוא פגם, אולם לטענתו הדבר אינו באחריותו אלא באחריות בית הדין.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. פרסום קובלנה המתנהלת בדלתיים פתוחות אינה עבירה אתית אלא לכל היותר פגם מינהלי. שונה הדבר אם יש איסור פרסום מסוג כלשהו, שהפרתו עלולה להוות התנהגות לא הולמת של עורך דין. במקרה שלפנינו, אין ראיה נסיבתית או ישירה לכך שהמידע הגיע לעיתונות מיו"ר ועדת האתיקה דווקא. הדרישה היא לראיות המקיימות את התנאי של יסוד סביר להרשעה וכאלו אין.
נוהל העבודה הנכון הוא, שוועדת אתיקה אינה מוסרת כתבי קובלנה שטרם נקבע בהם דיון, והדבר מסור לנשיאות בית הדין. הנשיאות צריכה להיות זהירה בכבוד המתדיינים ולהימנע ממסירה לפרסום של קובלנה שטרם נמסרה לנאשם.
לסיכום, התלונה נגנזת הן בשל ספק בקיומה של אשמה והן בהעדר ראיות. ככל שיבקש המתלונן לברר את העניין במישור המנהלי, פתוחה בפניו הדרך לפנות לגורם המוסמך.
מס' ההחלטה:
את 318/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון