"אתיקה מקצועית" - 45 - דין משמעתי: ועדת האתיקה לא מעבירה חוות דעת מקדימה לצד שכנגד לפונה
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
מס' ההחלטה:
את 328/11

שאילתא

עורכת דין הנחקרת ברשות לניירות ערך [להלן: "הרשות"] פנתה לוועדה וקיבלה חוות דעת מקדימה לעניין היקף המידע שמותר לה למסור בחקירתה ברשות. הרשות ביקשה מעורכת הדין להעביר לידיה את חוות דעת הוועדה אך זו לא השיבה לבקשה לפיכך פונה כעת הרשות אל הועדה ומבקשת לקבל את חוות הדעת המקדימה שניתנה לפונה.

 

החלטה

הוועדה לא תעביר את חוות הדעת לרשות. לרוב פניית עורך דין לחוות דעת מקדימה, בין מכוח 60א לחוק לשכת עורכי הדין ובין לפי הנחיית היועמ"ש לממשלה 4.2202, מיועדת לסייע לעורך הדין לקבל החלטה בדילמה אתית שהוא מצוי בה. ההנחה של הוועדה והציפייה של הפונה היא שהפונה אינו מעוניין לשתף גורם אחר בשיקוליו ובדרך קבלת ההחלטה המקצועית, וודאי שאינו מעוניין לשתף בכך את הצד שכנגד. שיתופו של צד ג' בתהליך קבלת ההחלטה המקצועית ובתוכן ההחלטה עלול לפגוע בנכונותם של עורכי דין לפנות לוועדת האתיקה בבקשה לחוות דעת מקדימה או לייעוץ ולכל הפחות בנכונותם למסור פרטים מלאים בפנייתם. על כן, נמנעת הוועדה למסור את חוות דעתה לצדדים שלישיים, למעט כאשר יש הסכמה מפורשת של הפונה.

אפשר לטעון, שהדבר פוגע במעמדה הניטראלי האובייקטיבי של הוועדה. תשובתנו היא שיש להבחין בין תוכן המענה לבין נמעניו. התוכן ניטראלי ואובייקטיבי בלי תלות בזהות הפונה. הנמענים, לעומת זאת, הם רק הפונה או מי שהפונה התיר לו לעיין במענה, וזאת כדי לא לפגוע בהסתמכותו של הפונה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון