"אתיקה מקצועית" - 45 - ניגוד עניינים: ייצוג לקוח וצד שכנגד ללקוח בשני עניינים שונים
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
האם יכול עורך דין המייצג לקוח תובע לייצג את הנתבע בתיק אחר בעניין אחר?
ההחלטה:
בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד ענייניים על עורך הדין להימנע מהייצוג. הסטנדרט לקביעה באם קיים חשש לניגוד עניינים הוא אובייקטיבי. לפיכך, יש לבחון אם בנסיבות שני התיקים קיים חשש כזה. בידי הוועדה אין מידע מלא אשר יאפשר לה לתת "פרה רולינג" לעורך הדין הפונה שיצטרך לפעול לפי הערכתו. בכל מקרה, אם יסבור עורך הדין שאין חשש לניגוד עניינים עליו לפנות ולקבל את הסכמת שני הלקוחות לייצוג החופף.
מס' ההחלטה:
את 238/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון