"אתיקה מקצועית" - 45 - ניגוד עניינים: תשלום שכר טרחה על-ידי הצד שכנגד כאשר עורך הדין אינו נותן שירות לצד שכנגד
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
בכוונת הפונה לייצג דיירים בבנין אשר מיועד לעבור חיזוק ושיפוץ במסגרת תמ"א 38. טיפולו של הפונה יסתכם בניהול משא ומתן מטעם כל דיירי הבניין מול הקבלן המבצע ועריכת ההסכם עם הקבלן וחתימת ההסכם.
שכר טרחת הפונה מקורו מכספי הקבלן. הקבלן מוכן להפקיד את סכום הכסף המיועד לשכר טרחת הפונה בחשבון נפרד בנאמנות לטובת הדיירים, כדי שהסכום ישמש לצורך תשלום שכר טרחת הפונה בגין פעולותיו. מכאן השאלה האם הפקדת כסף בנאמנות ו/או בחשבון נפרד על-ידי הקבלן לצרכי תשלום שכר הטרחה של הפונה אשר מייצג את לקוחותיו הדיירים מול אותו קבלן מהווה ניגוד עניינים אסור.
ההחלטה:
אין איסור בכללי האתיקה על כך שהקבלן ישלם לדיירים את עלות עורך דינם, שאינו מעניק שירות משפטי לקבלן. בהנחה שעורך הדין נותן שירות לדיירים ואינו נותן שירות לקבלן, אין לראות בתשלום המוצע בשאילתא כיוצר ניגוד עניינים לפי כלל 14 לכללי האתיקה. לפיכך, אין מניעה שהקבלן יפקיד את הכספים שהוא מעביר לדיירים בגין שכר טרחת עורך דין, לחשבון נאמנות שמנהל עורך הדין עבור הדיירים.
מס' ההחלטה:
את 275/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון