"אתיקה מקצועית" - 45 - חובות עורך הדין בכל הנוגע לתצהירים
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
מה חובות עורך דין אשר אימת חתימה על תצהיר שלא הוא הכין אותו (הלקוח ערך את התצהיר בעצמו)? האם רשאי במקרה זה עורך הדין להוסיף הסתייגות לפיה "עורך הדין החתום לא כתב את התצהיר אלא רק הזהיר ואימת את חתימת המצהיר"?
ההחלטה:
יש להבחין בין תפקיד עורך הדין כמסייע בעריכת התצהיר, לבין תפקידו כמזהיר המצהיר ומאמת חתימת המצהיר. בכל הקשור לתפקיד השני, חובתו של עורך דין המאשר חתימת מצהיר היא לוודא כי המצהיר קרא את התצהיר והבין את תוכנו וכי הוא מבין ויודע כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונש אם לא יעשה כן. אין חובה על עורך הדין להכיר את תוכן התצהיר ואין חובה על עורך הדין לוודא כי התצהיר הינו תצהיר אמת. עם זאת ככל שעורך הדין יודע כי התצהיר אינו אמת אסור לו לאמת את חתימת המצהיר, שכן חתימת המצהיר תהיה שבועת שקר. למרות זאת, הועדה לא רואה איסור אתי להוסיף את ההסתייגות, ובלבד שהובאה לידיעתו של המצהיר בטרם נכתבה.
מס' ההחלטה:
את 252/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון