"אתיקה מקצועית" - 45 - האתגרים העומדים בפני האתיקה המקצועית - עו"ד דרור ארד-אילון / יו"ר ועדת האתיקה הארצית
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
האתגרים העומדים בפני האתיקה המקצועית
עו"ד דרור ארד-אילון / יו"ר ועדת האתיקה הארצית
 

בעשרים השנים האחרונות, עולם המשפט שינה את פניו ומקצוע עריכת הדין משתנה בעקבותיו. בזוית צרה אפשר להצביע על ארבעה שינויים מרכזיים: מרכזיות המשפט בתרבות ובחברה האזרחית ("המשפטזיציה"), גידול מספר עורכי הדין (50,000 עורכי דין רשומים נכון לעת הזו ועוד היד נטויה), ריבוי מקורות ההכשרה של עורכי הדין בעקבות פתיחת המכללות למשפטים וריבוי מוסדות אכיפת הדין והרגולציה. בצד אלה אין לשכוח את ההתפתחות הטכנולוגית העצומה ואת הניסיונות החוזרים והמתמשכים לאפשר ללא משפטנים לעסוק במשפט (קרי: לפגוע בייחוד המקצוע). לנוכח אלה, האם האתגרים של האתיקה המקצועית צריכים להשתנות או שמא הם צריכים להיות גורם משמר המנסה לאחוז בקיים ולמנוע שינוי?

 

התשובה מורכבת. אין ספק שהאתיקה המקצועית מושתתת על יסוד שמרני המבקש לשמור על הקיים, ומנגד הדיון האתי גמיש יותר מהדיון המשפטי ומאפשר הסתגלות ושינוי מהירים יותר. ברשימה זו אבקש לבחון כמה אתגרים שהאתיקה עומדת בפניהם, ולברר אנה פניה מועדות בעולם המשפטי המשתנה שבו היא פועלת, והאם היא יכולה וצריכה לקבוע כיוון משלה?

 

קשה לחלוק על כך, שבשאלות של נאמנות ללקוח, הגינות ואמירת אמת, תרבות דיון והתדיינות, סטנדרט מקצועי ואמירת אמת – אין בקשיים שנוצרים בשל ריבוי עורכי הדין כדי להפחית מחשיבותה של סטנדרטים אתיים גבוהים, וחובתו של מערך האתיקה המקצועית להיות גורם יציב ושמרני. תפקידו של עורך הדין כנאמן של אחרים וכמי שהציבור מעניק לו סמכויות וגישה לבתי המשפט מחייבים הקפדה ולא הקלה על דרכי ההתנהגות של עורכי הדין. הנאמנות ללקוח הייתה ונותרה הערך המכונן של מקצוע עריכת הדין ויש לשמור עליה מכל משמר.

 

אחד האתגרים הקשים יותר, מצוי בשאלות של חיסיון וסודיות. אנו עדים לניסיונות כרסום חוזרים ונשנים מצד גורמי אכיפת החוק ואף מצד המחוקק – שתוצאתם הבלתי נמנעת, אם יצלחו, היא הכפפתה של חובת הנאמנות ללקוח לחובה כללית יותר כלפי המדינה או הציבור. כך, הניסיון להטיל חובה לדווח על חשד נגד הלקוח בענייני הלבנת הון, חקירת עורכי דין באשר לפעולותיהם מטעם הלקוח, החובות המוטלות על עורכי דין לגבי עריכת תשקיפים (ובכלל בתחום ניירות הערך) וכן הלאה. ניסיונות אלו דוחקים את החיסיון וחובת הסודיות, ומכבידים מאד על מתן שירות משפטי מיטבי. בנושאים אלה, נדרשת עמידה איתנה של גורמי האתיקה המקצועית והתנגדות תקיפה לכל פשרה בנאמנות ללקוח וכפועל יוצא בחיסיון ובסודיות. יש לראות את הנושא במבט רחב ובראיה לטווח רחוק: פשרה ממשית באשר לחיסיון, לחובת הסודיות ולנאמנות הכמעט מוחלטת ללקוח – סופה עריכת דין קונפורמית, פשרנית ולא עיקשת דיה, וכפועל יוצא החלשה ניכרת של היחיד לעומת מוסדות השלטון.

 

אתגר אחר לגמרי מעוררת הטכנולוגיה ובעיקר הנגישות הרבה למידע ברשת. אף אם נטיית הלב הראשונית היא שמרנית, אין מנוס מקביעת מסגרות חדשות לפרסומת, למתן שירות ברשת, ולהעברת מידע, שאינן מתיישבות עם הגישה האתית הנוכחית. במקום להלחם בטכנולוגיה, יש להבינה ולהגן במסגרתה על ערכי הליבה. במקום לאסור שימוש בטכנולוגיה (לדוגמא:, "מחשוב ענן", דרכי פרסום בתשלום, רשתות חברתיות, צ'טים מקצועיים ברשת ובסלולארי, שימוש בוידיאו ובאנימציה ועוד) - יש לקבוע סטנדרט מקצועי לפעולה במסגרות אלו. יש לחייב רמת אבטחה גבוהה, מניעה של זליגת סודות ברשתות חברתיות הפרדה בין היסוד האישי ליסוד המקצועי והימנעות משידול גס. אולם שומה עלינו להבין שהעולם של היום מבוסס על דיאלוג מקוון בלתי פוסק ורב ממדי, שאי אפשר באמת לשלוט בתכניו ובאופיו. תפקידה של האתיקה אינה לבלום את השינוי הטכנולוגי והתודעתי אלא לפעול בתוכו.

 

בד בבד עם הגידול העצום במספר עורכי הדין, גדל גם מספר הגורמים המבקשים לעסוק בייצוג משפטי ללא הכשרה מקצועית וללא כפיפות לאתיקה המקצועית. אכן, היתרון הגדול שיש לייחוד המקצוע הוא דרישת ההכשרה (ועמה קביעת סטנדרט מקצועי) ומנגנון האתיקה ועמו סנקציות יעילות (יחסית). הייצוג המשפטי בידי עורך דין הוא ייצוג מפוקח ומבוקר. הוא מגן על הסודיות, על הנאמנות ללקוח ועל קיומה של הגינות דיונית. גם אם יש מקום לצמצם את היקף הפעילות המיוחדת לעורכי הדין – אין מקום להתיר ייצוג משפטי בידי מי שאינם משפטנים והם אינם נדרשים לא להכשרה, לא לפיקוח ולא לאתיקה מקצועית.

 

יש מי שיאמר שגישתי היא גישה שמרנית, החוששת משינוי. אפשר שכך. בעניינים אלו "חכם השביל מההולך בו". שינויים במוסדות המגנים על זכויות הפרט ועל מארג הכוחות בין היחיד למדינה יש לערוך בזהירות ובאיטיות תוך הגנה מתמדת על ערכי היסוד. מערכת ערכים מורכבת זו – שחלקם ערכים "פנימיים" למקצוע ואחרים בעלי מטען מוסרי כללי ורחב - מחייבת שינוי אבולוציוני ולא רבולוציוני.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון