"אתיקה מקצועית" - 9 - החלטות הועדה לענייני עיסוק אחר
01.06.2004 | סיון תשס"ד | גליון מס' 9

דברי הקדמה:

מכוח כלל לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג - 2003 [להלן: כללי עיסוק אחר] הוקמה בלשכה ועדה לענייני עיסוק אחר שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית. להחלטות הועדה תוקף מחייב.

 

כל עורך דין רשאי לפנות אל הועדה בכל שאלה נוגעת לעיסוק אחר שלו בנוסף על עבודתו כעורך דין.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות חברים אל הועדה:

  • עורך דין רשאי לעסוק כסוכן ביטוח במקביל לעיסוקו כעורך דין, ובלבד שיציית למגבלות המוגדרות בכללי עיסוק אחר ובכלל 4 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית). אין איסור על עורך דין לייצג לקוח המבוטח באמצעותו בעניין שאין לו נגיעה לעניין הביטוח, כגון הליכים הקשורים למעמד אישי. כל עיסוק צריך להתנהל בנפרד, ולא באותו עניין.
  • "יחסי התלות" ו"יחסי הכפיפות" המפורטים בכלל 1(א)(2) לכללי עיסוק אחר משמעותם – יחסי ממונה וכפוף לו, עובד ומעביד, מספק שירותים וצורך שירותים כאשר העיסוק תלוי בקבלת השירותים, וכל יחסים אחרים כיוצא באלה שיש בהם כדי להגביל או לכבול את חופש פעולתו של העוסק.
  • בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 עורך דין יכול לציין בכל פרסומת מותרת את דבר היותו עוסק בעיסוק אחר רק אם מדובר בתואר המוסדר בדין אחר.
  • עורך דין המשמש כבעל מניות ודירקטור בחברה פרטית שהוא הקים אינו יכול לשמש גם כעורך הדין של החברה שכן מדובר בעיסוקים באותו עניין.

הערת העורכת:

כאשר מדובר בחברה ציבורית יחולו על המקרה כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית), התשמ"ט – 1988 המטילים איסורים רחבים יותר על עורך הדין. לדוגמא, בחברה ציבורית האיסור לכהן כדירקטור ולתת ייעוץ משפטי לחברה חל על "גם על עורך הדין שהוא בן זוגו, בנו, שותפו, מעסיקו או עובדו של עורך הדין שהוא דירקטור כאמור ועל חברת עורכי דין, שעורך הדין חבר בה." (כלל 2(ג)). בחברה פרטית האיסור חל רק על אותו עורך דין.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון