"אתיקה מקצועית" - 6 - דבר יו"ר ועדת האתיקה הארצית - עיסוק אחר
06.04.2003 | ניסן תשס"ג | גליון מס' 6

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: עיסוק אחר

בימים אלה אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את הכללים שהיתקנו, המתירים לעורכי דין לעסוק בכל עיסוק חוקי במגבלות התואמות את הוראת סעיף 60 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א - 1961 (להלן "החוק"). הכללים שהיתקנו השלימו מהפכה במצב המשפטי ששרר בעבר, לפיו קיימים עיסוקים האסורים מעצם טבעם על עורך הדין (כמו העיסוק במסחר או העיסוק בראיית חשבון), או שאינם ראויים לעורך הדין (כמו עסקי התיווך). השינויים החוקתיים-ערכיים, שאומצו כבר בעבר על ידי מרבית מדינות העולם המערבי, אומצו בכך גם בישראל.

 

עורך הדין רשאי לעסוק מעתה בכל עיסוק שיחפוץ. החוק קובע מבחן שבהתקיימו ייאסר העיסוק האחר; עורך הדין אינו רשאי לעסוק בעיסוק האחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין עיסוקו כעורך דין לבין עיסוקו האחר. הכללים שהיתקנו נועדו למנוע חשש של ניגוד עניינים בין העיסוקים השונים. בעקרון אסור הערבוב בין טיפול בענין כעורך דין לבין טיפול בגדר העיסוק האחר; על עורך הדין נאסר לטפל ככזה בענין כלשהו בו הוא טיפל בגדר העיסוק האחר ואף נאסר עליו לטפל בגדר העיסוק האחר בענין שבו טיפל כעורך הדין. בכך, שמרנו על מעמדו המיוחד של עורך הדין וחובותיו המיוחדות. בערבוב בין העיסוקים השונים היה כדי לטשטש את הגבול בין העיסוק כעורך הדין המחייב פעילות על פי סטנדרטים אתיים-משמעתיים והמקנה ללקוח זכויות מסוימות (כגון זכות החיסיון) לבין העיסוק האחר. בטשטוש התחומים בין העיסוקים מתעורר החשש ליצירת ניגוד בין האינטרסים עליהם מצווה עורך הדין להגן (החובה כלפי הלקוח והחובה כלפי בית המשפט) לבין האינטרסים העומדים בבסיס כל עיסוק אחר.

 

מעבר להגבלות החלות על טיפול באותו ענין מגבילים הכללים גם טיפול בגדר העיסוקים השונים באותו לקוח, אלא שההגבלה האחרונה מצמצמת יותר; האיסור על עורך הדין לטפל בלקוח אחד בענינים שונים, בגדר העיסוקים השונים, אסור מקום שמתקיימים יחסי תלות או כפיפות במסגרת העיסוק האחר.

 

בעת שהתקנו את הכללים צפינו, כי ייתכנו מקרים חריגים בהם תהיה הצדקה עניינית להתיר לעורך דין לטפל בענין או בלקוח בגדר עיסוקיו השונים. לפיכך, הוקמה ועדה שכל עורך דין רשאי לפנות אליה ושבסמכותה להתיר כאמור ובלבד שהועדה מצאה שלא נוצר ניגוד עניינים בין העיסוקים השונים.

 

ההפרדה הנדרשת, על פי הכללים, בין העיסוקים, מחייבת את עורך הדין גם להפריד את המסמכים, המידע, ניהול החשבונות והארכיון של עיסוקו כעורך דין מאלו של עיסוקו האחר. ההפרדה הפיזית מתחייבת גם היא בשל מהותו המיוחדת של מקצוע עריכת הדין והאינטרסים המיוחדים עליהם מצווה עורך הדין להגן בביצוע תפקידו. כך, אין לאפשר ערבוב בין מידע חסוי לבין מידע שאינו כזה, אין לערבב בין כספים המוחזקים ע"י עורך הדין לבין כספים אחרים כלשהם ובכלל ההפרדה נועדה לשמור על זכויותיו של הלקוח והאינטרסים שלו.

 

התקנת הכללים החדשים מחייבת אותנו להשיב לפניות של עורכי דין המבקשים ללמדם. אל תהססו לפנות.

 

שלכם,

 

אלקס הרטמן, עו"ד

יו"ר ועדת האתיקה הארצית

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון