"אתיקה מקצועית" - 43 - כלל 34: כיצד על עורך הדין לנהוג כאשר נודע לו שמידע שמסר לבית המשפט אינו נכון
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

עורך הדין הפונה מייצג לקוח בהליך משפטי בפני בג"צ. הדיון האחרון בתיק התקיים לפני למעלה משנה ומאז ממתינים הצדדים להכרעה, שיכולה להינתן בכל יום. לאחרונה, זמן רב לאחר הדיון האחרון, הגיע אל הפונה מידע לפיו ייתכן שחלק ממה שמסר הלקוח במסגרת התיק אינו נכון. בפגישה שקוימה עם הלקוח התברר שהמידע נכון וכי מה שנמסר על-ידם לבית המשפט אינו נכון. המידע האמור ידוע גם לצד שכנגד, המדינה המשיבה בעתירה. לא ברור אם הכרעת בית המשפט תושפע מהמידע האמור. להערכת הפונה, חשיפת המידע ברבים עלולה לסכן את הלקוח.

שאלתו היא אם מוטלת עליו בנסיבות אלה חובה לדווח לבית המשפט על המידע שהתגלה בעניין לקוח, ולחילופין, ה אם חל איסור על גילוי המידע באשר הוא פוגע בלקוח.

 

ההחלטה:

 

אם עורך הדין משוכנע שהצד השני יודע הדבר לאשורו, וכל עוד עורך הדין אינו נדרש להציג מצג פוזיטיבי – לא חלה חובה לפנות לבית המשפט לתקן את הפרט, שכן הצד השני יכול לפעול בחוכמתו. אם הצד השני יבקש לתקן את הפרט, חייב עורך הדין להציג אמת בתגובתו.

 

אם עורך הדין אינו משוכנע שבא כוח הצד השני ער לעובדות לאשורן, כי אז עליו לקבל הסכמת הלקוח כדי להציג את העובדות לאשורן, בין בדרך של פנייה לבא כוח הצד השני ובין בדרך של פנייה לבית המשפט, תוך צמצום הנזק ללקוח, ככל האפשר. אם הלקוח יסרב לגילוי האמת – על עורך הדין להתפטר מן הייצוג בהקדם האפשרי.

 

בשל חשיבות העניין נביא גם את דעת המיעוט, לפיה בנסיבות שהוצגו בפנינו עומדת על הכף חובת עורך הדין שלא להטעות את בית המשפט, ולו במחדל, וכן שמו הטוב של עורך הדין כמי שעלול להיתפס מטעה את בית המשפט. בנסיבות אלה, לפי דעת המיעוט, חלה חובה להציג העובדות לבית המשפט תוך צמצום הנזק ללקוח ככל האפשר, גם ללא הסכמתו וגם אם הלקוח מפטר את עורך הדין. אין בכך שהמידע מצוי בידי הצד השני כדי לגרוע מחובתו זו של בא כוח העותרים. דעת המיעוט מבוססת על מאמרה של ד"ר לימור זר-גוטמן "החובה שלא להטעות את בית המשפט" עיוני משפט כד עמ' 413 (2001).

 

דעה נוספת שהושמעה היא, שהחובה לשכנע את הלקוח לגלות את המידע והחובה להתפטר אם הלקוח אינו מסכים לגילוי, חלה בין אם בא כוח הצד השני יודע את המידע ובין אם לאו.

 

עוד נוסיף, כי אנו משאירים בצריך עיון את השאלה, האם בהליכי בג"צ או בהליכים דומים בהם מוגשים תצהירים לא מפורטים התומכים בכתבי טענות, יש לעורכי הדין חובה מוגברת בשל ציפיית בית המשפט הקונקרטית מהם לוודא את אמיתות העובדות שהתצהיר מפנה אליהן.

 

הערת העורכת:

 

מדובר באחת הסיטואציות הקשות בפניה ניצב עורך דין בייצגו לקוח כאשר חובתו  כלפי בית המשפט ובכללה החובה שלא להטעות את בית המשפט מתנגשת עם חובת הנאמנות ללקוח וחובת הסודיות. ההחלטה לעיל מבטאת איזון בין החובות המתנגשות לאור נסיבות המקרה הקונקרטי.

 

מספר ההחלטה:

את 64/11

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון