"אתיקה מקצועית" - 43 - חסיון: עדות עורך הדין במס ערך מוסף לגבי חברה שהוא מחזיק בנאמנות במניותיה
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

עורך הדין הפונה נקרא למתן עדות במשרדי מע"מ בקשר לחברה שהוא מחזיק במניותיה, כאשר המניות מוחזקות על-ידו בנאמנות עבור לקוחות. במסגרת החקירה נדרש להשיב על השאלות הבאות: עבור מי מוחזקות המניות בנאמנות? מי מנהל את החברה בפועל? מה פעילות החברה ואופן פעילותה? וכיוצב' שאלות הקשורות לפעילות החברה. הפונה מבקש לדעת אם עליו להשיב לשאלות לאור חסיון עורך דין-לקוח החל.

 

ההחלטה:

א. הפניה באשר לחלותו של החיסיון המקצועי בנסיבות העניין כללית יתר-על-המידה. לכן, לא ניתן לתת חוות דעת מקדימה אלא קווים כללים לפעולה בלבד.

 

ב. ככלל, היכן ששיקול-דעתו של עורך-הדין מורה לו כי מסמך או מידע הינו חסוי, בהקשר של חקירת מע"מ או מס הכנסה, עליו לפעול בהתאם להסדר המיוחד הקבוע בסעיפים 235א-235ד לפקודת מס הכנסה (ביחס למסמכים). ככל שמדובר במידע בעל-פה  (שאלות ותשובות בחקירה) על עורך הדין להימנע ממסירת מידע שהוא סבור שחל עליו חיסיון מקצועי, כל עוד לא ניתנת החלטה שיפוטית המכריעה בשאלת תחולתו של החיסיון.  כהנחיה כללית, במקרה של ספק על עורך-הדין לפעול בהתאם להסדר זה ולרציונאל המנחה אותו.  (וראו ההחלטות הבאות: את 162/03 פורסמה ב- אתיקה מקצועית 10 עמ' 6 (2004);  את 142/08 פורסמה ב-אתיקה מקצועית 28 עמ' 3-4 (2008)

 

ג. בכל מקום שמתעורר ספק לגבי הפרת החסיון, וככל שיש זמן לכך, דרך המלך היא לפנות ללקוח ולבדוק אם הוא מוותר על החסיון, ובלבד שהויתור יהיה מושכל וענייני. אם מטעמי החקירה עורך הדין אינו יכול או אינו רשאי לפנות ללקוח בעניין זה, עליו לוודא שויתור על החיסיון שמוצג לו, התקבל על-ידי הלקוח באופן מושכל וענייני.

 

ד. כאשר המידע המבוקש נוגע לזהות הלקוח - בכל מקום שחלה על המידע חובת גילוי מכוח דין, ממילא לא יכולה לקום טענת חסיון. לגופו של עניין, בדרך כלל זהות הלקוח אינה חסויה. אם באופן חריג סבור עורך הדין שחל חסיון בנסיבות העניין, הוא נדרש לעמוד עליו כמפורט לעיל.

 

ה. כאשר המידע המבוקש נוגע לפעולות עבור לקוח – בדרך כלל הפעולות שעושה עורך דין עבור לקוח הן חסויות, ואם הן אינן חסויות – עורך הדין יצטרך לפעול בהתאם. מקום שבו הפעולות נעשות באופן פומבי (למשל בדרך של דיווח לרשם החברות וכדומה), ממילא לא חל עליהן חיסיון מקצועי.

 

מספר ההחלטה:

את 45/11

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון