"אתיקה מקצועית" - 43 - הקלטת שיחה עם הצד שכנגד ובא כוחו על-ידי הלקוח
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

עורך הדין הפונה מייצג לקוח בסכסוך מקרקעין. בשלב מסוים התקיימה פגישה במשרדו של ב"כ הצד שכנגד, בנוכחות שני הצדדים אך ללא נוכחות עורך הדין הפונה או מי ממשרדו.  שיחה זו, ובכללה התבטאויות של ב"כ הצד שכנגד, הוקלטה על-ידי  הלקוח.

 

השאלה היא אם קיימת מניעה "מבחינה אתית או אחרת" להגשת קלטת השיחה והתמליל כראיה לבית המשפט.  לדברי הפונה, מדובר בראיה חיונית, המוכיחה את שקריותן של טענות הצד שכנגד בכתב הגנתו ומוכיחות את הטענות שביסוד התביעה.

 

ההחלטה:

א. האיסור על הקלטת עורך-דין עמית חל כלפי עורך-הדין באופן אישי, וכפי שנקבע על-ידי הוועדה גם בעבר, האיסור חל גם כלפי עובדי משרדו של עורך-הדין כשלוחיו.

 

ב. איסור זה אינו חל על הלקוח או על אדם אחר מטעמו של הלקוח וכללי האתיקה המקצועית של עורכי הדין אינם באים לצמצם את מערך הזכויות, החובות ואפשרויות הפעולה של הלקוח, להבדיל מעורך-הדין. לפיכך, לקוח שאיננו עורך-דין רשאי להקליט את עורך-דינו של הצד שכנגד, בכפוף להוראת כל דין. לעורך-דינו אסור לסייע או לקחת חלק באופן אישי בפעולה זו אולם גם אין עליו חובה למנוע אותה או את השימוש בתוצריה. כאשר עורך-הדין או מי מעובדיו כלל אינו משתתף בשיחה המוקלטת, אין לומר שהופר כלל 22. 

 

ג. הועלתה בפנינו הטענה כי בנסיבות העניין הוקלטה שיחה חסויה שמטרתה משא ומתן לקראת הסדר פשרה, שקוימה מבלי לפגוע בזכויות. הוועדה לא נדרשה כלל לבירור עובדתי של שאלה זו – קרי אם דובר בפגישה חסויה אם לאו - שכן אין מונחות בפניה מלוא הראיות הדרושות לשם כך. זו טענה שבית המשפט יוכל לעיין ולהכריע בה, במידת הצורך.   

 

ד. בהינתן ממצא עובדתי כי עורך-דין פעל להגשתה של ראיה לבית המשפט בידיעה שהושגה באמצעים פסולים או תוך הפרת הבטחה לחיסיון יוכל מי שחש נפגע לשוב ולפנות אל ועדת האתיקה, שתשקול אם נעברה עבירה אתית על יסוד כל נסיבות העניין.

 

מספר ההחלטה:

את 269/10

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון