"אתיקה מקצועית" - 43 - כלל 30: אין חובה ליידע את הלקוח לגבי חלוקת שכר הטרחה במקרה של הפנייה לעורך דין אחר
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
בהתאם לכלל 30 לכללי האתיקה "עורך דין המעביר ענין לטיפולו המקצועי של חברו לא יהיה זכאי לחלק בשכר הטרחה אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת.." השאלה היא האם במקרה שבו נעשתה הפנייה לפי הכלל יש חובה על מי מעורכי הדין לגלות את הסיכום אודות חלוקת שכר הטרחה ללקוח?
ההחלטה:
הן כלפי עורך הדין המעביר והן כלפי המקבל אין חובת דיווח על תשלום שכר הטרחה ללקוח. יחד עם זאת, כמו בכל עניין אחר של שכר טרחה, אם הדבר מעורר חשש לניגוד עניינים באשר לטיפול בתיק ולא באשר לגובה השכר, חלה על עורך הדין המפנה חובה להודיע ללקוח ולקבל הסכמתו.
מס' ההחלטה:
את 292/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון