"אתיקה מקצועית" - 42 - נוהל טיפול בתלונות על-ידי ועדות האתיקה (ניגוד עניינים ) תשע"א - 2011
24.06.2011 | סיון תשע"א | גליון מס' 42

הנחיות והחלטות ועדת האתיקה הארצית

 

בחודש פברואר אישר פורום האתיקה בלשכת עורכי הדין נוהל ניגוד עניינים לועדות האתיקה. כל ועדות האתיקה אשררו את הנוהל. בכך הוסדרה שאלת ניגוד העניינים ונקבעו כללים אחידים וברורים בעניין זה. הנוהל מפורסם באתר הלשכה, ובשל חשיבותו נביאו בשלמותו.

 

נוהל טיפול בתלונות על-ידי ועדות האתיקה (ניגוד עניינים ) תשע"א – 2011

 

1. בכללים אלה:

"הצדדים לתלונה": נילון, מתלונן, ב"כ נילון, ב"כ מתלונן.

"בעל תפקיד במערך הקבילה": חבר ועדת אתיקה, פרקליט ועדת אתיקה, עוזר פרקליט, בא-כוח של ועדת אתיקה בהליכים משמעתיים או משפטיים, חבר לשכה המסייע לעבודת ועדת אתיקה, או חבר בוועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי הדין.

2. תלונה נגד עורך דין תטופל, ככלל, בוועדת האתיקה של מחוז לשכת עורכי הדין בו הוא רשום.

3. תלונות נגד מתמחים יטופלו בוועדת האתיקה הארצית.

4. תלונות נגד עורכי דין שחברותם בלשכה הושעתה, המתייחסות לתקופה בה היו מושעים, יטופלו בועדת האתיקה הארצית.

5. תלונות נגד חברי בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, יטופלו בועדת האתיקה הארצית.

6. נתקבלה בוועדת אתיקה תלונה, שלפי עניינה צריכה להתברר בוועדה אחרת, תעביר הוועדה המקבלת את התלונה לטיפול בוועדה המוסמכת לדון בה לפי סעיפים 2-5 לעיל.

7. יו"ר ועדת אתיקה רשאי להחליט כי בשל חשיבות מיוחדת, או עניין ציבורי, תלונה שהוגשה לוועדה בראשה הוא עומד – תטופל בועדת האתיקה הארצית. החליט יו"ר ועדת האתיקה הארצית לטפל בתלונה כאמור – יודיע על כך ליו"ר ועדת האתיקה המחוזית הרלבנטית, אשר יוכל להציג בפני יו"ר ועדת האתיקה הארצית את עמדתו בעניין.

8. נוצר חשש ממשי, לפיו ועדת אתיקה מחוזית מצויה בניגוד עניינים שאינו מאפשר לה לטפל בתלונה מסוימת, תעביר הוועדה את התלונה לטיפול בוועדת האתיקה הארצית. ועדת האתיקה הארצית תהא רשאית לטפל בתלונה בעצמה, או להעבירה לוועדה מחוזית אחרת, כפי שיקבע יו"ר הוועדה הארצית.

9. במקרה שיש חשש ממשי שועדת האתיקה הארצית מצויה בניגוד עניינים שאינו מאפשר לה לטפל בתלונה מסוימת, תעביר הוועדה את התלונה לטיפול בוועדת אתיקה מחוזית שאינה מנועה מלטפל בה, כפי שיקבע יו"ר ועדת האתיקה הארצית.

 

טיפול בתלונות נגד בעלי תפקידים

10. ועדת אתיקה מחוזית לא תטפל בתלונה שאחד מצדדיה הוא חבר ועד מחוז או בעל תפקיד במערך הקבילה המחוזי, או בתלונה שיש לגביה מעורבות ישירה של אחד ממלאי התפקידים לעיל. התלונה תועבר לטיפולה של ועדת אתיקה מחוזית אחרת, כפי שיקבע יו"ר ועדת האתיקה הארצית.

11. ועדת האתיקה הארצית לא תטפל בתלונה שאחד מצדדיה הוא חבר הוועד המרכזי, או בעל תפקיד במערך הקבילה הארצי, או בתלונה שיש לגביה מעורבות ישירה של אחד ממלאי התפקידים לעיל. התלונה תועבר לטיפול בועדת אתיקה מחוזית אחרת שאינה מנועה מלדון בה, לפי החלטת יו"ר הועדה הארצית.

12. נתבקשה ועדת האתיקה הארצית לטפל בתלונה שאחד מצדדיה חבר הוועד המרכזי, או בעל תפקיד במערך הקבילה הארצי, או בתלונה שיש לגביה מעורבות ישירה של אחד ממלאי התפקידים לעיל, וזאת בתוקף סמכותה כקובל נוסף לפי סעיף 63 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן: החוק), תודיע למתלונן כי היא מנועה מלעשות כן, ותבהיר לו את זכותו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליט המדינה תחתיה.

 

דיון מאוחד בתלונה

13. ראתה ועדת אתיקה כי תלונה המטופלת אצלה עוסקת באותה פרשה עובדתית של תלונה המטופלת בוועדת אתיקה אחרת, תפנה לוועדה האחרת ויוסכם היכן תידון התלונה במאוחד. לא הגיעו הוועדות להסכמה בדבר מקום הטיפול בתלונה – יחליט בדבר יו"ר ועדת האתיקה הארצית.

 

ניגוד עניינים פרטני של בעלי תפקידים במערך הקבילה

14. ראה בעל תפקיד במערך הקבילה, כי יש חשש ממשי שהוא מצוי בניגוד עניינים המונע ממנו לדון בתלונה מסוימת, יודיע על כך ללא דיחוי ליו"ר הוועדה וימנע עצמו מן הטיפול בתלונה. לפי טיבו של העניין יחליט יו"ר הועדה, אם יש למנוע מהחבר להיות נוכח בדיונים, או שמא די בכך שלא ישתתף בדיון ובהצבעה, והדבר יתועד בפרוטוקול או בתיק התלונה.

15. היה יו"ר הועדה עצמו מצוי בניגוד עניינים כאמור, יעביר את הטיפול בעניין במישור המינהלי והענייני לממלא מקומו ובהעדרו לבכיר מסגניו.

16. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהתקיים המקרים הבאים יש חזקה לקיומו של ניגוד עניינים כאמור:

 

א. בעל התפקיד היה מעורב בעניין נשוא התלונה בתור בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה או בדרך דומה אחרת.

 

ב. בעל התפקיד הוא קרוב משפחה או חבר קרוב של אחד הצדדים לתלונה.

 

ג. התלונה מעוררת שאלות הקשורות לבחירות בלשכת עורכי הדין או לפעילות הנבחרים בה, ובעל התפקיד מעורב בעצמו בבחירות או שהוא נבחר ציבור המעורב באותה פעילות.

 

ד. אחד הצדדים לתלונה הוא לקוח של בעל התפקיד, או שהיה לקוחו ב-5 השנים האחרונות.

 

ה. אחד הצדדים לתלונה מועסק במשרד בו פועל בעל התפקיד, או היה מועסק שם ב-3 השנים האחרונות.

 

17. בעל תפקיד במערך הקבילה לא יקבל על עצמו לייצג לקוח נגד הוועדה שהוא מכהן בה, או כל ועדת אתיקה אחרת.

18. נתקבלה במשרדו של חבר ועדת אתיקה פנייה בכתב הנוגעת לתלונה, יימנע מלהשיב לפנייה, ויעבירה למזכירות הוועדה, אשר תודיע על כך לפונה. נתקבלה פנייה כאמור בעל-פה, יודיע החבר לפונה כי הוא מנוע מלקבל את הפנייה, ויעדכן בכך את מזכירות הועדה.

19. בעל תפקיד במערך הקבילה לא יגלה מידע שנמסר לו בתוקף תפקידו בעניינה של תלונה שטופלה במערך הקבילה, למעט מידע המותר לפרסום.

 

שאילתות

20. כללים אלה יחולו גם על טיפול בשאילתות, בשינויים המחוייבים. עם זאת, ועדת האתיקה הארצית תוכל לטפל בכל שאילתא שהופנתה אליה.

 

שונות

21. יושב ראש ועדת אתיקה יהא אחראי לביצוע נוהל זה בועדת האתיקה שהוא עומד בראשה.

22. דנה ועדת אתיקה בתלונה נגד עו"ד המשתייך למחוז אחר, תטפל בה בכל שלביה, ואם תוגש בה קובלנה, תנהל את הקובלנה באמצעות הפרקליט שלידה.

23. קיבלה ועדת אתיקה לטיפולה תלונה של עורך דין הרשום במחוז אחר, תודיע לועדת האתיקה המחוזית על קבלת התלונה לטיפולה, על החלטה בדבר גניזה או העמדה לדין ועל תוצאות הליך הקובלנה.

24.  החליטה ועדת אתיקה להגיש קובלנה נגד חבר ביה"ד המשמעתי המחוזי או הארצי, חבר ועד מחוזי או מרכזי, חבר ועדת אתיקה או חבר המועצה הארצית – יודיע פרקליט הוועדה על כך ליו"ר המוסד שבו מכהן הנילון.

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון