Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 50 Previous Page
Page Background

הנה הזדמנות לחשוב על תפקידו של עורך הדין בהליך הגישור. תפקידו שונה בתכלית

2018

שנת

מן המגשר ותפקידו שונה בתכלית מייצוג בבית משפט. לרגע נדמה כי מעמד זה מחייב את עורך

הדין להיות "יצור" מוכשר המשלב בין ידיעותיו כמשפטן, בין כשרונו כ"פסיכולוג", כישורי

תקשורת ודיפלומטיה נעלים וגם יכולת "לעמוד על המקח" ולנהל משא ומתן קשוח. כל אלה גם

מחייבים איזון רב. הפרתו עשויה לשלוח את הצדדים מהר מאד לבית המשפט חזרה ולא משנה

עד כמה כישרונו של המגשר רב הוא )ולא נדבר על תכונותיו(. מכאן נראה כי הכנת הלקוח טרם

הגישור חשובה ביותר. הכנה כזו תכלול את דרך הצגת הדברים על ידי הלקוח שכן הוא זה שצריך

להציגם ולא עורך דינו, את ההבחנה בין מידע חופשי ומידע סודי, את המסריםשיש להעביר לצד

גם

שכנגד על מנת לקיים משא ומתן ולא פחות חשוב, ללמוד ולהתרשם מן הצד שכנגד. נזכור כי "

". מוצע למגשרים לראות לפניהם כוס מלאה "בוץ" –

לפנקייק הדק יותר בעולם יששני צדדים

אין שום סיכוי כי "יין טוב" ו"חכמת המגשר" "יחליפו" את הבוץ, אלא עד אשר זה ייצא מן הכוס.

רוצה לומר, תנו לצדדים לדבר ו"לשפוך" ב"שפת העם" על מנת שיהיה ניתן לגבש הסדר גישור

"למצואאתהתרופה במקום לחפשאתהאשמים" כדברי הנרי פורד.

מוצלח. רק בדרך זו יהא ניתן

ספק אם הגישור צפוי לממש את הפוטנציאל הרב הגלום בו. אכן מדובר בהליך מבטיח. יחד עם

שנה אחר שהוטמע מדובר בהליך "מנצח" לעומת ההתדיינות בבית

20

זאת לא ניתן לומר כי גם

המשפט. יחד עם זאת, יש לזכור כי בנפש האדם הננו עסקינן וב"עידנא דריתחא" אין סיכוי של

ממש להידברות. נודה באמת גם כי במקרים רבים עשויה במקומותינו הצעת פניה גישור טרם

משפט להתפרש משום שדר של חולשה )ואין זה משנה שאין הדבר מוצדק(. לכן, הדבר הנכון

ביותר והשרות הנכון ביותר שיש בידי עורך דין ליתן ללקוחותיו הנו שילוב סעיפים מו"מ וגישור

בהסכמים.

ובנימה אישית, במאות הליכי גישור שזכיתי לנהל מצאתי שוב ושוב כי תפקידו של המגשר הנו

להנהיג את "ספינת הסכסוך" ל"חוף מבטחים". דרך הגישור להסכםטמונה ביכולתו וכשרונו של

המגשר להתעלות מעבר להוראות הדין היבשות וליצור תשתית ערכית, סבירה ויצירתית לדיון

מפרה בין הצדדים אותו יוביל להסדר גישור. כך "הצדק" מקבל מקום של כבוד ובמיוחד גם

מקוםשל הסכמה.

12.06.17 -

התכנסות ועדת יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות

2 ’

גליון מס

אב תשע”ז

2017

אוגוסט

ועו"ד

ועדה

3 ’

ג יון ס

אדר ת ע”ח

2018

מרץ

4