Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 50 Previous Page
Page Background

שיתפה את האורחים בפועלה החדש בתחומי הבוררות והגישור. בדבריה

כב' השופטת גרסטל

ניכר ההבדל בין הפרקטיקה השיפוטית, הקשוחה משהו, לעומת הליך הגישור ו"סודותיו". אין

ספק כי כלפי שופט הנחשף לשיחות נפרדות עם הצדדים מדובר ב"שבירה" של ממש מן המוכר

והידוע. השופטת גרסטל אף הביעה את הערכתה לחשיבות הגישור לפתרון סכסוכים וככלי שיש

לעשות בו שימוש.

שם את הדגש על גישה אותה הוא מיישם בהליכי גישור ומצא אותה

עו"ד עמוס גבריאלי

כמוצלחת, היא גישת ה"מגשר הסמכותי". כך, השימוש בישיבות משותפות ונפרדות, שילוב של

הידע והכלים שיש בידי המגשר והשפעה אקטיבית על הצדדים מובילים להסדרי גישור ובאופן

משמעותי.

פרץ הגישור

1998

כך, בתחילת

שנים של פעילות בשטח.

20

חוגג השנה

הליך הגישור בישראל

וקורסי הגישור, בתי המשפט החלו בהעברה מאסיבית של תיקים לגישור, מחלוקות המנ"ת

והמל"ס בבתי המשפט ואף בבית הדין לעבודה נתנו הזדמנות אמת לגישור. הלכה למעשה, ללא

בתי המשפטספק אם היה הגישור מיושם, בוודאי שלא בהיקפיםשל היום.

מאז ועד היום הוטמע הליך המהו"ת על יתרונותיו וחסרונותיו כהליך "טבעי" בהתנהלות

המשפטית. עורכי דין יודעים ומודעים כי הדרך מכתב התשובה מובילה לגישור מהו"ת טרם

ישיבת קדם המשפט. על פי בדיקות אמפיריות שנערכו, לפחות בנקודת זמן מסוימת דובר על

מחצית מן התיקים שהמשיכו לגישור ומחצית שגם נפתרו בהסכם. הגישור באצטלא של ניסיון

ליישוב סכסוך לא פסח על סכסוכי משפחה ולמעשה מתקיימת מעין חובת גישור בסכסוכים

רבים. בצד מהלכים אלה שאינם פטורים מביקורת, בוודאי לא של עורכי דין, ניכר כי ציבור

המתדיינים לא הצביע ברגליים על קיום הליכי גישור מרצון טרם משפט. ייתכן כי מדובר בעניין

תרבותי וייתכן כי דרך "הטבע" לבית המשפט חזקה מיחידי הציבור.

12.06.17 -

התכנסות ועדת יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות

2 ’

גליון מס

אב תשע”ז

2017

אוגוסט

ועו"ד

ועדה

3 ’

ג יון ס

אדר ת ע”ח

2018

מרץ

3