Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 50 Previous Page
Page Background

דבר הממונה על הוועדות המקצועיות

עורכות ועורכי דין יקרים,

מצורף בזה גיליון שלישי של "ועדה ועו"ד" אשר פותח את השנה האזרחית ומסכם את

.2017

פעילות הוועדות המקצועיות לשנת

גיליון זה מפרט את הנושאים בהם עסקו הוועדות השונות במסגרת ישיבות הוועדות.

הוועדות המקצועיות במחוז תל-אביב אחראיות על שמירה וחיזוק הקשרים

המקצועיים עם המשרדים והגופים הממשלתיים השונים השייכים למחוז תל-אביב.

ועדות בתחומים שונים, בוועדות אלו פועלים עורכי דין

120-

במסגרת זו הוקמו כ

בהתנדבות מתוך רצון לתרום ולהשפיע.

מדי שבוע מתכנסים חברי הוועדות במחוז, אשר דנים בבעיות שמעלים עורכי הדין,

יוצריםשיח פתוח עם גורמים רגולטוריים במטרה לייעל ולחזק ממשקי עבודה קיימים

ולרקום יחסי עבודה חדשים.

היקף פעילות הוועדות המקצועיות בשנה האחרונה צבר תאוצה, בין היתר הוקמה

ועדת משפט מסחרי- בינלאומי, נערכו סיורים במסגרת ועדת פסיכיאטריה,

פסיכולוגיה ומשפט בביה"ח לבריאות הנפש אברבנאל. כמו כן, ועדות שונות אירחו

שופטים, משפטנים, אנשי אקדמיה ומומחים בתחומים שנמצאים על סדר יומם של

הוועדות.

בנוסף, התקיימו ישיבות ועדות שצולמו בשידור ישיר לעמוד הפייסבוק של מחוז תל-

אביב, במסגרתו אנו מנגישים את המידע המקצועי לציבור עורכי הדין באמצעות

מאגר וידיאו משפטי.

ברצוני להודות לנשיאות הוועדות שמשקיעים מזמנם לטובת פעילות הוועדות

המקצועיות והעשרת הידעשל חבריהם למקצוע.

בברכה,

טלמור סלם ימין

ממונה ועדות מקצועיות מחוז תל-אביב