Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 50 Previous Page
Page Background

חברות וחברים יקרים,

של ועדה ועו"ד, כתב העת המציג את מכלול פעילויות הוועדות

3

מוגש לכם בזאת גיליון מספר

המקצועיות במחוז תל אביבשהתקיימו במהלך החודשים האחרונים.

עיון בגיליון זה יחשוף בפניכם את מגוון הנושאים המשפטיים והחברתיים בהם עסקו חברי

הוועדות במחוז תל אביב, יעדכן אתכם בנושאים הבוערים המעסיקים את ציבור עורכי הדין

ויאפשר לכם לעקוב אחר הסוגיות המטופלות בידי הוועדות לטובת שדרוג מקצוע עריכת הדין

וחיבורו לנעשה בחברה הישראלית.

במהלך החודשים האחרונים, כפי שתוכלו לקרוא בגיליון זה, ארחו הוועדות השונות גורמים

בכירים ממערכת המשפט, מהאקדמיה, מהרפואה ועוד, וזאת, הן על מנת להדק את שיתוף

הפעולה המקצועי בין כל הגורמים המרכיבים את מערכת המשפט והן כדי להיחשף לחידושים

בתחומי המשפט השונים.

חשוב לציין, כי פעילות הוועדות המקצועיות במחוז תל אביב זוכה בחודשים האחרונים לחשיפה

מוגברת בזכות שדרוג אמצעי הקשר בין עורכי הדין לבין מחוז תל אביב ושידור חלק מישיבות

הוועדות בשידור חי בפייסבוק. יוזמה ברוכה זו מאפשרת לכל אחת ואחד מעורכי הדין להתעדכן

בכל עת על תוכנן של ישיבות חשובות אלו.

בהזדמנות זאת, ברצוני להוקיר תודה גדולה לאיש אשר מנצח על מכלול הפעילות במחוז תל

אביב - יו"ר המחוז, עו"ד ינון היימן, שפועל ללא ליאות למען ציבור עורכי הדין במחוז.

תודתי שלוחה גם למרכזת הוועדות המקצועיות במחוז תל אביב, טלמור ימין סלם, על מסירותה

הרבה במלאכה חשובה זו.

אני מוצא לנכון להודות לכל חברי הוועדות והעומדים בראשן על תרומתם לקיומן של הוועדות

והטיפול במסגרתן בנושאים המעסיקים את ציבור עורכי הדין במחוז. בהזדמנות זאת, אני קורא

למי שעדיין לא הצטרף לוועדות המחוזיות לעשות זאת ולהיות חלק בלתי נפרד מהעשייה

הברוכה.

בברכה,

אפי נוה, עו”ד

ראשהלשכה

דבר ראש לשכת עורכי הדין