Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 50 Previous Page
Page Background

מכאן, אני סבור כי תפקידנו כעורכי דין העוסקים בזירה הבינלאומית הוא לשים דגש בניסוח

ICC International)ICC

סעיפי בוררות בינלאומיים תוך בחירהשל המוסד המתאים לכך, בין אם

, LCIA (London Court of International Arbitration), AAA ( American(Court of Arbitration

או אחרים וניתן גם להקדים מנגנוני מו"מ וגישור בינ"ל. מניסיוני הדבר

Arbitration Association)

יכול לתרום מאד להצלחת הלקוח וכפועל יוצא גםשל הליווי המשפטי.

לחוקהבוררות- "בוררותחדשה בישראל”

3 '

תיקון מס

עוה"ד

אחת מתוכניות הוועדה הנה ליתן את הדעת לתיקון משלים לחוק הבוררות ביוזמתו של

אשר החל בו בעת שהיה יו"ר הפורום הארצי ליישוב סכסוכים ובתיאום עם מוסדות

רונן סטי

הלשכה.

נראה כי החשש מפני אובדן זכות הערעור אשר זכתה למעמד בכורה עד כדי זכות יסוד בבית

לחוק

2 '

שנים אחר תיקון מס

9 ,

המשפט משפיע על רבים להימנע מפנייה להליכי בוררות. היום

הבוררות טרם הפכה הבוררות ל"ברירת המחדל" המועדפת בפתרון סכסוכים. כך, וחרף העומס

העצום במערכת בתי המשפט אשר עומד מלאי התיקים הפתוחים על מאות אלפים. כך בסוף

תיקים ו"קצה האור" במנהרה זו טרם ניראה. יחד עם זאת, הדבר

460,000-

עמד על כ

2016

שנת

מלמד על אמון חזק במערכת בתי המשפט. לדעתי יש למצוא את השילוב המנצח בין בוררות

ובית המשפט והוא בהישג יד.

אין ספק כי ערכאת בוררות עשויה לשמש כערכאה ראשונה יסודית שיש בידיה ליתן לצדדים את

כל הזמן הנדרש להם, בתנאים נוחים ותוך קביעת לוחות זמנים יעילים. היה והצדדים יקבלו את

הביטחון שיש להם בבית משפט כי היה ונפלה טעות בפסק הבוררות תהא פתוחה בפניהם זכות

הערעור כמקובל בבית משפט. כמובן שמדובר בבוררויות בהם הבורר יהא כפוף לדין המהותי ואף

ייתכן שלכללי הראיות ואם הצדדים יחפצו בכך אף לסדרי הדין הנהוגים בבית משפט. פריצת דרך

זו תעמיד "תחרות" ויותר נכון עוגן חזק אשר יסיט את ציבור המתדיינים לשדה הבוררות, אולי אף

באופן שיקל את העומס בבתי המשפט.

טיוטת הצעת חוק שכזו נוסחה על ידי עו"ד רונן סטי וצוות הפורום ליישוב סכסוכים בקדנציה

הקודמת והיא תובא לדיון וקידום במסגרת פעילות הוועדה:

באחרונה אף מצאתי כי בבוררות משפטית שכזו ראוי כי זכות הערעור תהא ברירת המחדל, אלא

אם כן הוסכם אחרת. יתכן מאד כי אילו היה מובא חוק הבוררות במתכונת המסורתית שלו משנת

היום לאישור הכנסת, הוא היה נפסל בשל הגבלת גישתו לערכאות אמר לי משפטן חכם

1968

מסלולים הנותנים מענה פרטי מלא לכל

3

במיוחד. צא ולמד מה יהא ערכו כאשר הוא יציע

סכסוך, תחת פיקוח מידתי של בית המשפט:

. בוררות "משפטית" עם זכותערעור לביתמשפט כברירתמחדל, אלאאם כן הוסכםאחרת.

1

. בוררות רגילהעםפסק בוררותסופי ללאערעור.

2

א

21

. בררות עם ערעור בפני בורר בכפוף להסכמה מראש ובכתב בהסכם הבוררות )סעיף

3

לחוק(. אםתרצו, בוררותחדשה בישראל!

2 ’

גליון מס

אב תשע”ז

2017

אוגוסט

ועו"ד

ועדה

3 ’

ג יון ס

אדר ת ע”ח

2018

מרץ

6