Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 50 Previous Page
Page Background

בוררות בינלאומית וישראל

לשכת המסחר

,ICC

כי בית הדין הבינלאומי לבוררות של ה –

2018

ראוי לציין בפתח שנת

וקבע

2017

עדכן את כללי הבוררות בשנת

,(ICC International Court of Arbitration)

הבינלאומית

כללים מיוחדים להליך בוררות מואץ.

יותר מאשר בחירה. חברות אשר יימנעו

צורך

ה"בחירה" בהליך הבוררות היא הלכה למעשה

מלכלול סעיף בוררות ויישוב סכסוכים בהסכם התקשרות מסחרי בינ"ל ימצאו עצמן מתדיינות

בבתי משפט במדינות זרות בדרך כלל, דבר אשר כרוך בהוצאות עתק, חוסר וודאות והתעסקות

עם דין זר נוקשה. לא רק זאת, במקרה הטוב ביותר תצליח החברה לנהל את המשפט בישראל,

אלא שאז, גם במקרה של זכיה, הדרך לאכיפת פסק הדין מול חברה זרה כמעט בלתי אפשרי

במצב המשפטי הבינלאומי הקיים. פסק הדין בישראל לא יספק את "הסחורה" הנקובה בו שכן

4

כמעט בלתי אפשרי לאכוף אותו בהיעדר אמנות בילטרליות מתאימות )ישראל חתומה על

כאלה בלבד(.

הבוררות לעומת זאת מאפשרת לצדדים להסכים על מנגנון ידידותי באופן יחסי בהרבה ובכלל

זאת להחליט מה הדין שיחול, היכן תתנהל הבוררות, מה יהיה מספר הבוררים בדר"כ וכן מהם

הכללים הדיוניים אותם יפעיל הבורר לצורך ניהול והכרעת הסכסוך.

מקיים בוררויות על פני הגלובוס. צדדים ישראלים חתומים

ICC

בית הדין הבינ"ל לבוררותשל ה –

ניסוח סעיף זה בצורה נכונה הנו

.ICC

במקרים רבים, בהסכם ההתקשרות של סעיף בוררות

קריטי להצלחת ההליך. לא פעם מנוסחים סעיפים שכאלה באופן חסר, או באופן שמי מהצדדים

ולא פעם הצד הישראלי אשר פחות היה חשוף לחשיבות העניין מכה על חטא. כיום, לא רק

שפתוחה הדרך לבוררות, אלא גם להליכי גישור טרום בוררות שיכולים להביא לסיום הסכסוך

בעלויות מופחתות ובהסכמה.

המחייבים בסכסוכים עד היקף של

ICC

נכנסו לתוקף כללי בוררות חדשים ב –

1.3.17

החל מיום

, אלא אם כן הוחרגו במפורש על ידי הצדדים בהסכם הבוררות. מדובר בכללים אשר

2,000,000$

, אלא אם כן הצדדים הודיעו בהסכמה כי הם מעוניינים

1.3.17

חלים בהסכמים אשר נכרתו לאחר

או חרף היות הסכסוך גבוה

1.3.17

בהחלתם על הסכסוך שלהם חרף חתימת ההסכם קודם ליום

.2,000,000$

מהסך של

בישראל אינו נחשב ל"תביעה קטנה" כלל וכלל. מדובר

2,000,000$

נעשה סדר, סכסוך בהיקףשל

בתביעה אשר היתה מתבררת בבית משפט מחוזי שהנו ערכאה בכירה ביותר כאן. עסקאות אשר

עורכים צדדים ישראלים בחו"ל וקל וחומר סכסוכים אינם מלמדים כי מדובר ברף נמוך, אלא

דווקא ברף גבוה לסכסוכים עסקיים.

מכאן החשיבות הרבה בהבנת כללים אלה והשלתכם על אנשי העסקים בישראל. עם הסכמת

הם מקבלים על עצמם את כללי ההליך

ICC

הצדדים לקיים את הבוררות בבית הדין של ה –

המואץ וכי כללים אלו יהיו עדיפים, גם אם בהסכם הבוררות ביניהם קיים סעיף סותר. כך למשל

בוררים אזי ימונה לבוררות ביניהם בורר אחד

3

וכפי שנראה, גם אם הצדדים קבעו מנגנון של

לנוכח מעמדםשל כללי ההליך המואץ.

2 ’

גליון מס

אב תשע”ז

2017

אוגוסט

ועו"ד

ועדה

3 ’

ג יון ס

אדר ת ע”ח

2018

מרץ

5