שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 27

27 גיליון | 2020 כסלו תשפ"א דצמבר | - לשכת עורכי הדין בישראל עלון המשפט העברי שו"ת ועוד 2 המשך בעמוד בימים אלו נדונה בכנסת הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית שמציעה להכיר באלימות כלכלית במשפחה כעוולה ולאפשר מתן צו למניעת אלימות כלכלית. בדיון ראשון שהתקיים בנושא בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת, זכתה ההצעה למתקפה קשה דווקא מצד חברי-כנסת חובשי כיפה, אשר הביעו דאגה מפני חדירה של המשפט לתא המשפחתי. מעניין לבחון התייחסות של חלק ממקורות המשפט העברי ובתי-הדין הרבניים בנושא זה. מהי אלימות כלכלית? אלימותכלכליתהיאשימושלאראוי בכספים, השתלטות מלאה על כספים, נישול ומניעת גישה מבן-הזוג לנכסים משותפים ומשאבים כלכליים באמצעות הפעלת כוח ושליטה מתמשכים במטרה ליצור אצל בן-הזוג תלות כלכליתתוך שלילתחירותו והאוטונומיהשלו, כגון: איסור שימוש בכרטיס אשראי, יצירת חובות על שם בן-הזוג, מעקב אחר כל הוצאה שלו, הקצבת סכום חודשי קצוב להוצאותיו, מניעת גישה לחשבון הבנק, מניעת בן-הזוג מלעבוד או ללמוד ועוד. מדובר למעשה בשלילת החירות והאוטונומיה הכלכליתשל בן-הזוג הקרבן. האםקיימתהתייחסותבמשפטהעברי לנושא? על-פי המשפטהעברי בני-זוג חייביםבכבודהדדי זה כלפי : "ציוו חכמים שיהא אדם הרמב"ם בהקשר זה קבע זו. ואם יש לו אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, בדברי בית הבחירה 1 ."... ממון- מרבה בטובתה כפי ממונו בבבא מציעא נקבע שהבעל צריך לשתף את להמאירי האישה ולהיוועץ בה בנושאים הכלכליים בבית: "שכל אדם עושה בצרכי ביתו ומזונות בניו ובנותיו ומלבושיהם, , שמתוך כך שלום מצוי בתוך ילך בהם אחר עצת אשתו גם בתי-הדין הרבניים מתייחסים בפסיקה 2 ביתו". לחובת הבעל להעניק לאשתו תנאי מחייה גשמיים כגון משנה תורה, אישות, פרק טו, הלכה יט-כ; כן ראו אליאב 1 , משפחה במשפט שוחטמן "אלימות נגד נשים כעילה לגירושין" .)2013( 88-87 לר' מנחם המאירי, בבא מציעא נט, א. המאירי בית הבחירה 2 חי בצרפת במחצית המאה השלוש עשרה. נראה, אפוא, 3 מזונות ומדור במסגרתחובתהכבודההדדי. שיתופיות כי החובה לכבוד הדדי בין בני-זוג כוללת גם ואינה מתיישבת עם התנהגות שכוללת במישור הכלכלי התעמרות כלכלית כלפי בן-הזוג. לחיים ולא כמו כן, על-פי ההלכה, חיי הנישואין נועדו " 4 " ונקבע ש"אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת". לצער אלימות כלכלית, שניתן לראות בה סוג של אלימות נפשית, גורמת לבן-הזוג לצער ואינה מתיישבת עם קיימת . בתשב"ץ תכלית חיי הנישואין לפי ההלכה התייחסות למקרהשל בעל שנקט באלימות נפשית כלפי אשתו, מבלי שנקט כלפיה באלימות פיסית, וגרם לה בעקבות כך לצער רב "עד שמרוב צער היא מואסת אותו... והיא אינה יכולה לסבול אותו לרוב הקטטות והמריבות נראה, 5 עד שהיא שנאה את החיים". וגם שהוא מרעיבה אפוא, כי החובה לנהוג בכבוד הדדי והאיסור לצער את בן-הזוג לפי ההלכה, כוללת גם איסור לנהוג כלפי בן-הזוג באלימות נפשית וכלכלית. חובתהבעל לפרנסאתאשתו נוסף על כך, על-פי המשפט העברי חובה על הבעל לזון את אשתו, לפרנס אותה ולהגן עליה מפני מחסור כלכלי, 6 כחלק ממערך הזכויות והחובות שבין הבעל לאשתו. (פורסם בנבו, פלונית נ' פלוני 07612518-72-11 )' תיק (אז' נת 3 ). מפי הרב אריאל ינאי. 9.11.2009 ר' אלעזר, כתובות סא א(א); כתובות עב א(א); יבמות קיב, 4 ב'(ז'). ר’ דוראן ,לר' שמעון בן צמח דוראן , ח"ב ס' ח. שו"ת התשב"ץ 5 . 15 ו- 14 חי באלג’יר במאה ה- לגבי מערך הזכויות של הבעל כלפי אשתו ושל האישה כלפי 6 בעלה ראו: שולחן ערוך, אבן העזר סימן סט: "(א) כשנושא אדם אשה מתחייב לה בעשרה דברים וזכה בארבעה דברים אפילו לא נכתבו (ב) אלו הן העשרה דברים: מזונותיה, וכסותה ועונתה, ועיקר כתובתה, ורפואתה, ולפדותה אם נשבית, וקבורתה, ולהיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, ולהיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם. (ג) אלו הם הארבעה: מעשה ידיה ומציאתה ופירותיה וירושתה"; בנוגע לחובת המזונות במשפט לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 47 הישראלי ראו: סימן לחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), 2 וסעיף 1992 , הקובע את הדין האישי הדתי החל על יהודים 1953- תשי"ג שנישאו כהלכה. אלימות כלכלית בין בני זוג - עמדת המשפט העברי עו"ד ציפי יגלניק-פרישטיק, דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בנושא: "אלימות כלכלית בין בני זוג"

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz