שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 26

26 גיליון | 2020 תשרי תשפ"א ספטמבר | - לשכת עורכי הדין בישראל עלון המשפט העברי שו"ת ועוד 2 המשך בעמוד – 1 לאחר פרשת קריאת שמע הראויה לעיון נפרד – ממשיך משה רבנו בנאומו, ומספר לבני ישראל על ההבטחה האלוקית לכיבוש ארץ ישראל, התלויה בכך שהעם ישמור על הציוויים במסגרת זו מצוי 2 של הקב"ה. י ה' ֵ ינ ֵ ע ְ טּוֹב בּ ַ ה ְ ר ו ָ שׁ ָ יּ ַ ה ָ ית ִ שׂ ָ ע ְ "ו 3 הפסוק, שבו אעסוק: ע ה' ַ בּ ְ שׁ ִ ר נ ֶ שׁ ֲ הא ָ ב ֹ טּ ַ ץ ה ֶ ר ָ א ָ תה ֶ א ָ תּ ְ שׁ ַ ר ָ י ְ ו ָ את ָ ךְ וּב ָ ב ל ַ יט ִ ן י ַ ע ַ מ ְ ל יךָ". ֶ ת ֹ ב ֲ א ַ ל ניתן לפרש את הפסוק בהקשר כתיבתו, כפי שכתב 4 הרש"ר הירש: " 'הישר' בעיני ה' הואמהשמתאיםלמהותשלך ושלשאר בני האדם; 'הטוב' בעיני ה' הואמהשמתאיםלתכליתשה' קבע לעולמו. אם תעשה את 'הישר והטוב', תהיה רצוי בעיני ה' וירשת את הארץ, שעושרה תואר לעיל, ואויב לא ינשל אותך מנחלתך. בעשותך אתהטוב תהיה ראוי לארץ, ובעשותך את הישר תזכה למעלה רוחנית, שתשים לאל את חשיבות אויביך." פרשנותמשפטית-מוסרית רחבה בישיבת נהרדעא שבבבל ראו בפסוק זה, המורה על עשיית הישר והטוב, בסיס לשני דינים, בתחום המשפט האזרחי. "שומאחוזרת" הראשון הוא- "שומא הדרא", והוא מוסבר בשתי סוגיות שלא כאן המקום להתעמק בהן, ואביא את 5 תלמודיות, ספר דברים, פרשת ואתחנן, פרק ו, פסוקים 1 ד-ט. שם, פסוק י ואילך. 2 שם, פסוק יח. 3 פירושו של הרב שמשון בן רפאל הירש 4 ), על ספר 1888 – פרנקפורט, 1808 (המבורג, דברים, פרשת ואתחנן, פרק ו, פסוק יח, ד"ה ועשית הישר והטוב בעיני ה'. תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף טז, 5 עמ' ב, ודף לה, עמ' א (וראה בירור הלכה על הסוגייה השנייה, עמ' קכא-קכג, תחת הכותרת 6 פסיקת ההלכה בנושא זה: "בית דין ששמו לבעל חוב, בין בנכסי לוה בין במשועבדין שביד הלוקח, ולאחר זמן השיגה ידו של לוה או של נטרף או של יורשיהן והביאו לבעל חוב את מעותיו- מסלקין אותו מאותה קרקע, שהשומא חוזרת לבעלים לעולם, טּוֹב' ". ַ ה ְ ר ו ָ שׁ ָ יּ ַ ה ָ ית ִ שׂ ָ ע ְ משום שנאמר: 'ו התבסס עליה - במדינת ישראל, אין זו הלכה ארכאית. שופט בית המשפט העליון (לימים, לפני כיובל שנים- אשר כתב את הדברים ממלא מקום הנשיא) חיים כהן, 7 הבאים: "לענין זכות החייב לפרוע חוב משכנתה אף אחרי המועד שנקבע לפירעונו, אין אנו צריכים להשראה מדיני היושר האנגליים דווקא: גאוני המשפט העברי הקדימו את שופטי היושר האנגליים באלף שנים ויותר, בקבעם דין 'שומא הדר לעולם', משום שנאמר ) ‘ וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב’  (בבא מציעא, 18 (דברים, ו', 8 ל"ה, ע"א)".  "בר מצרא" הנושאהשנישבו חכמי נהרדעי התבססו עלפסוקזה, הוא 10 גם כאן, אביא את פסיקת הרמב"ם: 9 דין "בר מצרא". "ד. אחד מן האחין או מן השותפין שמכר חלקו לאחר- מסלקיןאתהלוקח,ונותניןלושארהאחיןאושארהשותפין דמיםשנתן, והולך, כדי שלא יכנס זר ביניהן. ה. ולא עוד אלא, המוכר קרקע שלו לאחר- יש לחבירו, החזרת רכוש שנלקח לפירעון תמורת כסף"). " רמב"ם, הלכות מלוה ולוה, פרק כב, הלכה 6 טז. יוסף ' נ אמסטרדמר אסתר 555/71 ע"א 7 .) 1972 ( 805 , בעמ' 793 ,) 1 מוסקוביץ, פ"ד כו ( אף אני הקדשתי לנושא זה דיון, ובו הבאתי 8 מקורות רבים מן המשפט העברי והספרות קנפלר אליהו 3701/08 המחקרית; ראה: בש"א ,) 2009 נכסים ( אריק, עו"ד, כונס נ' אמיר . 268-298 פיסקאות תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף קח, 9 עמ' א (יש בעניין מספר רב של בירורי הלכה, בעמ' שצג-תכא. רמב"ם (ר' משה בן מימון (גירונה, ספרד, 10 ), הלכות שכנים, 1204 – פוסטאט, מצרים, 1138 פרק יב, הלכות ד-ה. פרשנות משפטית במשפט העברי והכללי טּוֹב, ַ ה ְ ר ו ָ שׁ ָ יּ ַ ה ָ ית ִ שׂ ָ ע ְ ו כב' השופט (בדימוס) משה דרורי סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ויקיר המשפט העברי לתשע"ט

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz