שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 22

- 3 - שו"ת ועוד המשך הדברים, יובא כחלק ב', בגיליון הבא של העלון. הם ידונו בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בהלכות תשובה של הרמב"ם, בחופש הבחירה, בחזרה בתשובה כשיקול לאי הרשעה או לעונש קל יותר, בחרטה והתנצלות ועוד.  פרופ' מנחם אלון, משפט עברי: חוק הערבות, 1 ומקורות המשפט העברי, ערך לפי ההרצאות, 1967- תשכ"ז משה דרורי, אקדמון, ירושלים, תשכ"ט. המהדורה הראשונה יצאה לאור בשנת תשל"ד, בהוצאת 2 הספרים על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית מהדורות בעברית (להלן, 2 בירושלים. מאז יצאו עוד "אלון, המשפט העברי"), ומהדורת תרגום באנגלית. שם, עמ' יז. 3 ראה את מאמרו המפורט של פרופ' אביעד הכהן, "מנחם 4 אלון: חכם המשפט וחכם במשפט", שערי משפט (תשע"ג), .9-97 ' עמ שמות רבה, פרשת משפטים, פרשה ל, סעיף ג בסופו. 5 רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק כא, הלכה א. 6 א. רמב"ם הלכות סנהדרין, פרק כא, הלכות א-ג: " 7 [צוטט בטקסט] "...לא יהא אחד מדבר כל צרכו, ואחד אומר לו: 'קצר דבריך'. ולא יסביר פנים לאחד וידבר לו שני בעלי דינין, ב. רכות, וירע פניו לאחר וידבר לו קשות. שהיה אחד מהם מלובש בגדים יקרים והשני מלובש בגדים בזויין, אומר למכובד: 'או הלבישהו כמותך, עד שתדון עמו, או לבוש כמותו עד שתהיו שוין, אחר כך לא יהיה אחד יושב ואחד עומד, אלא ג. תעמדו בדין'. – שניהם עומדים. ואם רצו בית דין להושיב את שניהם – מושיבין. ולא ישב אחד למעלה ואחד למטה, אלא – זה בצד זה. במה דברים אמורים? בשעת משא ומתן; אבל בשעת גמר דין – שניהם בעמידה". פלונית נ' שירותי בריאות כללית 7970/04 בש"א 8 ); וראה גם בעניין דומה את החלטתי בבש"א 2005( הרשות הפלסטינית נ' שחר ושות' חברה 7990/09 12 לעבודות עפר, בנייה, כבישים ופיתוח בע"מ, בפסקה .)2009( ואילך תיווך משכן נכסים בע"מ נ' פולורון 188/04 בר"ע 9 ) [הוזכר: ד"ר יובל סיני, 2004( סיסטם ישראל בע"מ סיכום ניסיתי להביא, בקליפת אגוז, חלק מפסקי הדין שנתתי במשך ח"י שנותיי כשופט, שעשה מאמץ ליישם את המשפט העברי בפסקיו. ראיתי זאת כזכות וכחובה, שכן בדרך זו יהווה המשפט העברי חלק מן המורשת המשפטית של המשפט הישראלי. הייתי מוסיף ומעז לומר, כי בכך יש תרומה לתרבות הישראלית, השוזרת את ההווה עם העבר המפואר שלנו, כאומה, שבמשך אלפי שנים פיתחה את המשפט העברי, . כך, בדומה 43 כחלק ממאפייני העם היהודי להחייאת הלשון העברית, נזכה להחייאתו ויישמו של המשפט העברי במשפטה של . אני ער לכך כי מרגע 44 מדינת ישראל שנחתם פסק הדין, נשלח לצדדים ופורסם באתרים השונים, אין הוא יותר "רק" פסק דין "שלי". כל הקורא את פסק הדין או מי שיחקור את יישום המשפט העברי במדינת ישראל, רשאי לבחור נקודת מבט אחרת או התייחסות שונה. זה המצב ביחס לפרשנות ספרותית; הוא הדין ביחס לחירותו של הפרשן המשפטי. אני נטלתי חירות וביום קבלת עיטור המשפט העברי, הצגתי את עמדתי שלי. ושוב, תודה לוועדת הפרס וללשכת עורכי הדין על ההחלטה ליתן לי את אות יקיר המשפט העברי לשנת תשע"ט. לא ניתן לסיים מבלי להודות לאשתי, חיה, המלווה אותי יובל שנים, אשר אפשרה לי להקדיש עצמי לשיפוט ולכתיבת המשפט העברי. כדברי ר' עקיבא על רעייתו רחל: . 45 שלי ושלכם – שלה הוא הערות שוליים יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל, כרך ראשון (ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ופרסומי המרכז ליישומי משפט עברי (ישמ"ע), בית הספר למשפטים, ), יש התייחסות 2009- המכללה האקדמית נתניה, תשס"ט לפסקי דין שלי (להלן - "סיני, יישום המשפט העברי"), ; ד"ר יובל סיני, "המשפט העברי בפסיקת בתי 625 ' עמ : תמונת מצב עכשווית 1994-2006 המשפט בישראל בשנים 355-410 ' ומבט לעתיד" מאזני משפט, כרך ז (תש"ע), עמ , הערות 400 ' (להלן – "סיני, המשפט העברי בפסיקה"), עמ ; פרופ' אליאב שוחטמן, סדר הדין בבית הדין 85- ו 84 הרבני, לאור מקורות במשפט העברי, תקנות הדיון ופסיקת כרכים) 3 , בתי הדין הרבניים בישראל (ירושלים, תשע"א (להלן - "שוחטמן, סדר הדין בבית הדין הרבני"), כרך ב, (גם בעמוד שלאחריו)]. 342 , הערה 1067 ' עמ ואילך. 57 ), פסקה 2006( . ש.א. נ' ש.ג 821/05 ע"מ 10 עמוס גבעון נ' 9858-10-11 בתיק ער 89- ו 65 פסקאות 11 .)2012( מרדכי בן ציון לוי מרדכי לוי נ' אררט – כלל חברה לביטוח 2342/08 ע"א 12 .46 ), בפסקה 2009( בע"מ משה אהרן נ' שירותי בריאות כללית 6424/04 . ת.א 13 ); [הוזכר: שוחטמן, סדר הדין בבית הדין הרבני, כרך 2007( ,1058 ' (גם בעמ' שלאחריו), עמ 268 , הערה 801 ' ב, עמ .]286 הערה .)2010( פלוני נ' שירותי בריאות כללית 5416/06 . ת.א 14 .)2010( פלוני נ' בית חולים קפלן 5222/03 . ת.א 15 אריק ששפורטיש נ' ישראל אדלר ובנו 1517/98 . ת.א 16 .67-74 ), פסקאות 2009( חברה להשקעות בע"מ תום קפלן נ' קבוצת פי סי אי בע"מ 3485/09 . ת.א 17 .)2012( האפוטרופוס הכללי כמנהל הקדש נכסי 9158/06 ע"א 18 ואילך [הוזכר: 8 ) בפסקה 2006( גליציה נ' מעג'י עמראן פרופ' אביעד הכהן, " 'והנה מצרים רודפים אחריהם' על היחס לפליטים ומבקשי מקלט", דף פרשת השבוע, פרשת .]9 , בהערה 370 ' צו, ניסן תש"ע, גיליון מס פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ' 1485/02 ב"ש 19 254-255 ' , עמ 41 , בפסקה 241 )2( זאבי גד פסמ"ח תשס"ג .)2003( מדינת ישראל נ' נעם (בן דוד) פדרמן 5426/08 ב"ש 20 .118 ), פסקה 2008( מדינת ישראל נ' יוסי מלכה בפסקה 1490/02 ב"ש 21 ), וציינתי כי היא חלה גם על שוויון בענישה בין 2002( 25 נאשמים. בנק ירושלים בע"מ נ' עזבון לוין קלרה 1496/97 . ת.א 22 ;592 ' ); [הוזכר: סיני, יישום המשפט העברי, עמ 2003( ז"ל ;85- ו 84 , הערות 400 ' סיני, המשפט העברי בפסיקה, עמ ,545 ' שוחטמן, סדר הדין בבית הדין הרבני, כרך ב, עמ .]63 הערה ספר שמות, פרק כג, פסוק ג. 23 ודאד ניירוך נ' מדינת ישראל 22086-05-13 ע"א 24 .)2014( מדינת ישראל נ' מראד פקיה 22413-06-13 ת"פ 25 , כתבתי את הדברים 17 ). באותה החלטה, בפסקה 13.5.14( הבאים: "המשנה לנשיא בית המשפט העליון, פרופ' משה זילברג ז"ל, במאמרו "טוהר השיפוט במשפט העברי", המובא בספרו, באין כאחד: אסופת דברים שבהגות, בהלכה , לאחר שמצטט את 209 ' ובמשפט (ירושלים, תשמ"ו) בעמ דברי הרמב"ם כותב את הדברים הבאים: "רעיון כללי זה – , שם, 13 הוא 'אב עקרון' של השוואת בעלי הדין". ובהערה הוא אומר כי 'אב עקרון', הוא על משקל 'אב מלאכה'". פרמה גורי בע"מ נ' מדינת ישראל, רשות 1632/06 בש"א 26 .)2006( המיסים, אגף המכס היועץ המשפטי לממשלה נ' זאב 4042/05 ב"ש 27 .)2005( רוזנשטיין )2008( ליאורה ברקו נ' מדינת ישראל 4301/08 ב"ש 28 ואילך [הוזכר: שוחטמן, סדר הדין בבית הדין 86 בפסקה .]421 , הערה 203 ' הרבני, כרך א, עמ 70 ) בפסקה 2006( פלוני נ' אלמוני 1081/05 בר"ע 29 ואילך. אין כאן המקום להאריך, אך עיקרון זה בדבר גובה המזונות הזמניים יושם ואומץ על ידי בתי המשפט החלטות) וכן על ידי בתי המשפט 21- לענייני משפחה (ב המחוזיים בתל אביב ובחיפה. הבאתי רעיון זה גם בפסיקת מזונות זמניים וגבייתם על ידי המוסד לביטוח לאומי פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי 17808-05-10 – רמ"ש ואילך. 199 ), בפסקה 2011( ירושלים פלוני (קטין) נ' בית החולים קפלן 1462/08 בש"א 30 .)2008( ,)2009( פלוני (קטין) נ' מדינת ישראל 5224/03 ת"א 31 .188 פסקה משה דוד פטקין נ' 7342/05 . , בת.א 184-185 פסקאות 32 .)2009( רודי אוריס .53 ), פסקה 2004( פלוני נ' אלמונית 6802/04 בש"א 33 [הוזכר: בלהה כהנא, חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם וסוגיות בנזיקין בהקשר לקטינים וצדדים שלישיים (נבו, .]114 , הערה 46 ' , ובעמ 82 , הערה 40 ' ), בעמ 2008- תשס"ח )2005( מוניק טובול נ' טובה גרינברג 3348/01 . ת.א 34 ; עמ' 606 ' [הוזכר: סיני, יישום המשפט העברי, עמ ,400 ' ; סיני, המשפט העברי בפסיקה, עמ 628 ' ; עמ 623 .]85- ו 84 הערות חברת העובדים השיתופית הכללית 2813/05 בש"א 35 ) [להלן – "פרשת 2006( בא"י בע"מ נ' הרב דניאל ביטון ביטון"]; בערעור, בבית משפט העליון, נדון המשפט הרב דניאל ביטון נ' חברת 718/07 העברי – ואומץ – ע"א העובדים השיתופית הכלכלית בארץ ישראל בע"מ (דברי השופט - כתוארו אז - אליקים רובינשטיין, ואוזכר גם על ידי השופט יוסף אלון). החלטתי הנ"ל אוזכרה בפסיקת בתי משפט אלה: 36 י.ש. אבן ישראל 1554/16 בבית המשפט העליון – רע"א ;)2016( ) בע"מ נ' ראובן שולמן (השופט נעם סולברג אס. בי. איי גרופ אלאלסי 12578/08 ) שלום – ת.א. (ת"א ); ת.א. 2010( ) נ' גטר נמרוד (השופטת עירית ברקוביץ רחל וגדני נ' סוזי דוידי (השופט 44809-10-11 ) (ת"א ); משפחה – תמ"ש (ראשל"צ) 2011( ) מנחם (מריו) קליין .)2010( ) ר' נ' א' (השופטת חנה קיציס 3593/06 ן ֶ ב וּב ֵ זּ ַ יכ ִ ל ו ֵ ישׁ א ִ ראה: פרופ' אביעד הכהן, "'לֹא א 37 ם': על קיום הבטחות בין משפט ומוסר", ָ ח ֶ נ ְ ת ִ י ְ ם ו ָ ד ָ א (בעריכת 322 פרשת השבוע, פרשת בלק, תשס"ח, גיליון פרופ' אביעד הכהן ומיכאל ויגודה, משרד המשפטים ; בנימין פורת, "תום 33 ומכללת שערי משפט), הערה לב בפרשנות החוזה – עיון תלמודי בהשוואה למשפט ,419 ' הישראלי", משפטים, כרך לט (תש"ע), עמ ; בני פורת, היחיד, הזולת 170-171 , הערות 458 ' בעמ והקהילה במסורת ההלכה – מטפורות האחווה והרעות כנוסחה מאזנת (מחקר מדיניות, של המכון הישראלי ; סיני, יישום המשפט 58 ), בהערה 2009 , לדמוקרטיה ; עמ' 495 , הערה 495 ' ; עמ 48 , הערה 28 ' העברי, עמ ; רועי אביחי שויקה, " 'ארדה 624 ' ; עמ 606 ' ; עמ 598 נא ואראה' על חובת ההנמקה", פרשת שבוע, פרשת ; תהילה אליצור, 8 , הערה 334 ' וירא, תשס"ט, גיליון מס תשובות הרא"ש בדיני נזיקין: הגות הלכתית ומתודולוגיה של פסיקה (עבודת ד"ר, אוניברסיטת באר שבע, ; סיני, המשפט 129 , הערה 304 ' ), עמ 2009- תשס"ט , הערות 400 ' ; עמ 83 , הערה 399 ' העברי בפסיקה, עמ ; בנימין פורת, "תום לב: עיון מושגי השוואתי", 87- ו 85 , בעמ' 603 ' (תשע"ו), עמ 3 משפטים, כרך מה, חוברת .101 , הערה 624 משה דרורי, השימוש לרעה בזכות במשפט העברי – 38 כופין על מידת סדום (מכון משפטי ארץ, סדרת הלכה .)2010- , תש"ע 3 ' ומשפט במדינת ישראל, מס יהושע ויסמן, "העתקת משכון לנכס חילופי שלא 39 .99-110 ' בהסכמת הנושה", שם, בעמ בני פורת, "שלושה מושגים של תום לב במשפט 40 . המודלים 81-98 ' העברי – עיון ראשוני", שם, בעמ המוצגים במאמר הם אלה: (א) תום לב מכוח עיקרון "ועשית הישר והטוב" – השופט מנחם אלון; (ב) תום הלב מכוח החובה לשאת ולתת באמונה – השופט יצחק אנגלרד; (ג) תום הלב מכוח עיקרון הכפיה על מידת סדום – השופט משה דרורי. ס' דברים, פרק ו, פסוק יח; מקור זה הובא גם 41 ואילך. 165 בפרשת ביטון הנ"ל בפסקה מפעלי תאורה א' הכט בע"מ נ' 2220/00 . ראה: ת.א ורד ארוזיה בע"מ 4060/02 . ) ; ת.א 2003( רשות הדואר אפרופים שיכון 1376/98 . ) ; ת.א 2002( נ' ועקנין מרדכי ) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי 1991( וייזום עזבון המנוח אלכסנדר 5380/03 . ); ת.א 2007( והשיכון סאסי 1260/99 . ); ת.א 2009( רחלין ז"ל נ' דניאל ציסין ) בע"מ נ' מדינת ישראל 1986( קבלני בנין עפר וכבישים אליהו 3701/08 ); בש"א 2006( – משרד הבינוי והשיכון ) [הוזכר 2009( קנפלר נ' אריק אמיר, עו"ד, כונס נכסים לעיל]. 123 בפסקה ר ָ שׁ ָ יּ ַ ה ָ ית ִ שׂ ָ ע ְ להלן פסקי דין נוספים בהם הוזכר עקרון "ו מדינת ישראל נ' 51324-11-13 טּוֹב", הם אלה: ת"פ ַ ה ְ ו נעם פדרמן נ' 6826/04 ); ב"ש 2015( ישראל אברמוב סלון ירושלים 11053/07 ); ע"א 2005( מדינת ישראל מוצרי חשמל בע"מ נ' כלליר תפעול ואחזקה בע"מ אלה חלמסקי נ' מדינת ישראל 3161/01 . ); ת.א 2009( עזבון המנוחה ברוריה צבי ז"ל נ' 3235/01 . ); ת.א 2005( 33769- ) ע"א 2007( בית החולים ביקור חולים ירושלים .)2013( איטה רוזן נ' אור מבואות ירושלים 05-13 בבלי, מסכת שבת, דף לא, עמוד א. מוזכר בפרשת 42 ואילך. דוקטרינה זו הוזכרה בפסקי 169 ביטון בפסקה אפרופים שיכון וייזום 1376/98 . דין נוספים שלי: ת.א ) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון 1991( סאסי קבלני בנין עפר וכבישים 1260/99 . ); ת.א 2007( ) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון 1986( ;)2005( רביב חווה נ' פזגז בע"מ 787/05 ); בר"ע 2006( ); בר"ע 2015( פלוני נ' אלמוני 36010-04-15 רמ"ש ;)2004( בנק הפועלים בע"מ נ' מומי חזן 3377/01 ס.א.ד.ר חברה לעבודות בנייו בע"מ נ' ויקטור 4486/08 מלכה יוסי נ' מדינת ישראל 4229/03 ); ב"ש 2008( יונה .)2003( – פרקליטות מחוז ירושלים ראה, במפורט, אלון, המשפט העברי, במיוחד בפרק 43 ואילך של המדורה השלישית, תשמ"ח). 13 ' הראשון (עמ על ההשוואה בין שני אלה, ראה: אלון, המשפט 44 ואילך של המדורה השלישית 1345 ' העברי, , כרך ג', עמ (תשמ"ח). תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף סב, עמ' ב'. 45

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz