עורך הדין - גיליון 43 - ספטמבר 2019

2019 ספטמבר | 43 גליון | עורך הדין | 54 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, יצר 18 תיקון מספר מנגנונים ייעודיים לטיפול במצבים בהם טיפל עד כה מנגנון האפוטרופסות לבדו, תוך בחירה בינארית בעיקרה בין מינוי אפוטרופוס להעדר מינוי. נדמה שבתיקון אף נקבעו אמות מידה חדשות שתחולנה לעת בחירת המנגנון המשפטי שיתמוך באדם שאינו מסוגל עוד לטפל בענייניו הנע בין תומך בקבלת החלטות, מודל מנדטורי 'מצומצם' של אפוטרופסות, אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך. ברשימה זו נבקש להתמקד בשתיים מן הסוגיות שהתיקון הנ"ל מעורר: הראשונה שביניהן, איפיון המנגנונים הנ"ל בהיבט היכולות הקוגניטיביות הנחוצות לשם החלתם והתייחסות לבעל . והשניה, 1 המומחיות המתאימה ולבדיקות היעודיות שיש לבצען תהליך 'ההפרטה' שמוסד האפוטרופוסות עבר בגדרי התיקון, כחלק מתכונה כללית המאפיינת את עולם משפט המשפחה. התיקון לחוק יצר מעין ציר ווירטואלי המבטא מדרג של המנגנונים החדשים. לכאורה, ככל שקיימת גריעה קוגניטיבית, יעשה שימוש במנגנון כובל יותר של האוטונומיה. נראה, שהמחוקק ניסה לייצר מתאם בין ציר זה לבין היכולות הקוגניטיביות של מי שבעניינו מופעל המנגנון. לשם כך, התייחס לתנאי הסף הקוגניטיביים שעליהם להתקיים לצורך שימוש בכל אחד מן המנגנונים הנ"ל. אלא, שלא זו בלבד שמדובר בהתייחסויות כלליות ביותר, שבחלקן אף אינן מופיעות בהוראות החוק ויש לחלצן מן המעטפת הנורמטיבית, אלא גם שאין אחידות, רצף ודיוק בעולם המושגים הנוגע ליכולות הקוגניטיביות שיאפשרו לבדל באופן מובנה מצב אחד ממשנהו. בעניין מנגנון תומך ההחלטות, הממוקם בתחילת הציר, נקבע "בית המשפט רשאי למנות תומך בקבלת ב(ד) לחוק: 67 ' בס החלטות לבגיר שיכול עם קבלת תמיכה לקבל החלטות בקשר . מן העבר השני ממוקם מנגנון האפוטרופסות לענייניו בעצמו" "אדם אחר שאינו יכול, )לחוק, המתייחס ל 4() (א 33' המסורתי בס דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ואין מינוי כאמור לא יהיה ." מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו בהכרח בעטיה של גריעה קוגניטיבית. בין שני אלו, ממוקם א לחוק שעיגן להלכה את 33 ' המודל ה'מרוכך' המוסדר בס עיקרון האמצעי הפחות מגביל וחייב את ביהמ"ש לגדור, עד כמה שניתן, את המינוי. בסעיף זה חסרה התייחסות נפרדת להיבט לחוק. 33 ' הקוגניטיבי והוא נשען על ההגדרה הכללית שבס היה מצופה כי נקודת הזמן שבה יתגבש תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך, תתלכד על גבי הציר עם אפיון היכולות הקוגניטיביות (יט) לחוק, 32' הנדרשות לעת מינוי אפוטרופוס. אלא שלפי ס מועד שבו חדל המועד בו ייכנס לתוקפו ייפוי הכוח הוא ה" הממנה להיות מסוגל להבין בדבר בעניין שלגביו ניתן ייפוי ."... הכוח המתמשך ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו לטובת הפעלת ייפוי הכוח, להבדיל ממנגנון האפוטרופסות, ככל שלא קיימת הוראה אחרת, קיימת חובה מנדטורית להציג חוו"ד יט(ג) לחוק). 32 ' מומחה (ס על אף שהמנגנונים המתוארים לעיל נועדו לטפל במופעים שונים של גריעה קוגניטיבית (הגם שלא בלבד), בחוק חסרה ההמשגה המקצועית הרלוונטית. משכך, האתגר העומד לפתחו של ביהמ"ש בכל תיק ותיק שיובא בפניו, בכל הנוגע להיבט הקוגניטיבי בו מתמקדת רשימה זו, יהיה לדייק ההבחנה בין סט המיומנויות הקוגניטיביות שיש לבוחנן לעת הבחירה בין המנגנונים, תוך עמידה על התהליכים הקוגניטיביים המעורבים בהפעלת כל אחת מן המיומנויות הנ"ל. כך למשל, בחינת היכולת לקבל החלטה מושכלת, תחייב בדיקה של סט מיומנויות ותהליכים אחרים מאלו הנבדקים לטובת בחינת יכולת ניהול הרכוש או חלק ממנו, או לטובת בחירה של זהות הממונה. בנוסף, יידרש ביהמ"ש לבחור המומחה הייעודי המתאים, ולעתים אף להסתייע בצוות של מומחים מכמה דיסציפלינות, כדי לגבש עמדתו בנוגע לבחירה בין המנגנונים השונים, אם בכלל. , במצבי קיצון של תפקוד 2 בעניין זה מסביר פרופ' תמיר בן חור קוגניטיבי תקין לחלוטין או של דמנציה קשה, התמונה ברורה ופשוטה. האתגר הגדול הוא לקבוע את כשירות אדם הלוקה משפחה | בעיני עורך הדין עו"ד שלומית בקרמן-אפרתי ושלי פיירשטיין-טייאר מרצות במוסדות אקדמיים ובפורומים ציבוריים ועסקיים, בעלות משרד העוסק בתחום ניהול עושר משפחתי והעברה בין-דורית, דיני משפחה, ירושה ואפוטרופסות מחשבות על העדר קוגניציה בעקבות לחוק 18 ' תיקון מס צילום: יריב כץ צילום: יריב כץ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz