הודעות דוברות הלשכה

הלשכה יוזמת הצעת חוק לבטל פסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט לתעבורה בהעדרו של הנאשם – כדי למנוע עיוות דין

26.12.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, אמר כי "מדובר בנדבך נוסף בפעילותה החקיקתית היזומה של לשכת עורכי הדין בעידן הנוכחי. לגופו של ענין עוסקת ההצעה במניעת עיוות דין, שנגרם כיום במקרים מסוימים על ידי עקרונות סדר הדין".

 

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 22.12.09 לאמץ את הצעת ועדת התעבורה של הלשכה לתקן את הוראת סעיף הוראת סעיף 130 (ח) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982, ולאפשר ביטול פסק הדין שניתן בהעדרו של הנאשם כדי למנוע עיוות דין.

 

הנוסח המוצע על ידי ועדת התעבורה של הלשכה בראשות עו"ד שי גלעד הינו: "נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין גזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה לאי התייצבותו או אם הודיע הנדון כי הוא כופר באמור בכתב האישום או בחלקו או אם טוען הנדון בבקשתו כי העונש שהוטל עליו בהעדרו חמור ויש להקל בו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שלושים ימים מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה מטעמים שירשמו" (המילה "מוצדקת" הושמטה לאחר המילה "סיבה" ובמקומה הוספו המילים: "או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין או אם הודיע הנדון כי הוא כופר באמור בכתב האישום או בחלקו או אם טוען הנדון בבקשתו, כי העונש שהוטל עליו בהעדרו חמור ויש להקל בו" לאחר המילים "לאי התייצבותו").

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי הוראות סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשרות לבית המשפט לדון נאשם בעבירות לפי פקודת התעבורה ופקודת רכב מנועי שלא גרמו לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש, ולשפוט נאשם בהעדרו. במסגרת זו ניתן לשפוט אדם בעבירות בהן נגזרים עונשים חמורים הן בשל הלכות פסוקות והן בשל הוראות החוק המחייבות הטלות  עונשים שלא יפחתו מסף מינימאלי הקבוע בחוק. כך יכול אדם להישפט בגין עבירה של נהיגה בזמן פסילה (סעיף 67 לפקודת התעבורה) או נהיגה בשכרות (סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה) בהעדרו תוך שיוטלו עליו עונשים חמורים.

 

מניסיון שהצטבר עולה, כי רבים מהנאשמים לא מתייצבים לבית המשפט בשל בעיות חמורות של מסירת דברי דואר במקום מגוריהם ולעיתים גם מנסיבות אחרות.

 

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי בתי המשפט לתעבורה מלאים בבקשות לביטול פסקי דין שניתנו בהעדר הנאשמים ומאחר ורובן של בקשות שכאלו נדחות, מתמלאות ערכאות הערעור בערעורים על החלטות הדוחות בקשות לביטול פסק דין שניתנו בהעדר. בקשות וערעורים אילו גורמים לעומס יתר על בתי המשפט כש"שכרה" של המערכת יוצא בהפסדה.

 

יחד עם זאת, צוין, כי דחיית הבקשות לביטול אותם פסקי דין שניתנו בהעדר גורמת לעוות דין באשר נחסמים שערי בית המשפט בפני נאשמים שאינם יכולים למצות את זכויותיהם הבסיסיות להביא את טיעוניהם בפני בית המשפט טרם יכריע בדינם. ההצעה באה  לתקן עוות זה ובסופו של דבר גם להקל הקלה משמעותית על העומס המוטל על מערכת בתי המשפט.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון