הודעות דוברות הלשכה

הוועד המרכזי אישר את ההסכם ההיסטורי של ראש הלשכה עם פורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות

12.08.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר אתמול, 11.8.09, את הסכם ההבנות שחתם ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, ופורום ראשי הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, שעל פיו יתמוך הפורום בתכנית הלשכה למניעת התדרדרות המקצוע.
 

כאמור בהסכם, עם אישורו בוועד המרכזי של הלשכה, יחייב ההסכם את לשכת עורכי הדין, ומחייב את פורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, ללא תלות בזהות האורגנים המכהנים בו.

 

על פי ההסכם, מסכימים הצדדים, בין היתר, להארכת תקופת ההתמחות. הלשכה תפעל במיידית להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים, ותוגש הצעת חוק בנושא. פורום הסטודנטים למשפטים מסכים להארכה לשנה וחצי בלבד. עוד מובהר, כי בכל מקרה הארכת ההתמחות לא תחול על סטודנטים, שהחלו לימודיהם, וסטודנטים שהתקבלו ללימודי משפטים, עד למועד החתימה על הסכם זה. כמו כן, הוסכם בין פורום הסטודנטים באוניברסיטאות ללשכה, כי יוקם בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין. הקמת בית הספר למתמחים תוחל בהקדם, וזאת על מנת לאפשר למתמחים אלטרנטיבה להכנה לבחינות הלשכה, אך החובה ללמוד בו תחל רק בעוד מספר שנים לאחר הארכת ההתמחות. הלימודים בבית הספר למתמחים יכשירו את המתמחים לקראת בחינת ההסמכה.

 

עוד הוסכם, כי הלשכה תחתור להעמדת סטנדרט של מאמנים. יישקלו וייושמו רעיונות שמטרתם לעצב ולשפר את מעמד המאמן, כך שטובי עורכי הדין יאמנו את הדור הבא. יוגבר הפיקוח על ההתמחות על ידי הלשכה. יושם דגש מיוחד על פיקוח פיזי במשרדי המאמנים. בין היתר, ייבחנו ההיבטים הבאים: תנאי עבודה של מתמחים, תוכן ההתמחות, טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות ההתמחות. הלשכה מעסיקה כיום כ- 30 מפקחים-עורכי דין בשכר ובמידת הצורך תתגבר את מספר המפקחים כדי לממש מטרה זו.

 

לשכת עורכי הדין תעביר לכל סטודנט, עם אישור הזכאות להירשם כמתמחה, "מדריך למתמחה" המעגן את זכויותיו וחובותיו בהתמחות. למסמך זה יצורפו דרכי ההתקשרות עם מנגנון הלשכה ועם רכז ועדת ההתמחות לענייני פיקוח לקבלת תלונות שוטפות.

 

במידת הצורך ובכפוף לשיעורי נוכחות ראויים, תקיים הלשכה כנסי הסברה למתמחים, שמטרתם להבהיר את חובות וזכויות המתמחה. אשר לבחינת ההסמכה, הוסכם, כי הלשכה תחתור לשינוי מתכונת בחינת ההסמכה הנוכחית. הכוונה הינה לפצל את בחינת ההסמכה למבחן דו שלבי. השינויים כפופים לאישור רגולטורי. השלב הראשון – ייערך בתום שנת ההתמחות הראשונה. הלשכה תמליץ לועדת הבחינות כי הבחינה תותאם בהיקפה ובמהותה לעובדת קיומה במהלך תקופת ההתמחות. מתמחה אשר נכשל במבחן זה יוכל להמשיך בהתמחותו כסדרה ולגשת למועד נוסף בתום שנה וחצי מתחילת התמחותו. מתמחה אשר נכשל במועד הבחינה השני יוכל להמשיך בהתמחותו כסדרה ולגשת למועד נוסף ואחרון מיד בתום התמחותו. יודגש, כי עד למעבר השלב הראשון של הבחינה לא יוכל המתמחה להמשיך ולהיבחן בשלב השני של הבחינה. השלב השני – ייערך כשבועיים מתום תקופת ההתמחות, ויהיה מבחן מהותי, מבחן הערכת ביצוע. מבחן זה יכלול, כנראה, ניתוח מקרה, פתרון בעיות, ניתוח משפטי, הסקת מסקנות, כושר התבטאות וניסוח, וכו'.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי על פי ההסכם, פורום הסטודנטים מתחייב בפועל שלא להתנגד לשאר פרטי תכנית הלשכה, המופיעים בהחלטת הועד המרכזי בנושא, ואשר לא נכללו בהסכם עם הפורום, ובהם הקמת הועדה המשותפת עם המועצה להשכלה גבוהה, הדרישה של הלשכה לנציג במל"ג, הקמת ועדת המידרוג לפקולטות למשפטים והשינויים המיידיים בהתנהלות בחינות ההסמכה.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי הוא משוכנע מעומק ליבו שיש צורך ברפורמה מאסיבית בהכשרה למקצוע עריכת הדין רגע לפני שהמקצוע הופך למקצוע שיורי. "איני ראש לשכה גילדאי. אולם, רמת המקצוע ומניעת התדרדרותו הינן בעיניי משימה חברתית שגם הסטודנטים חייבים להבינה ולתרום את חלקם האחראי למימושה. אני גאה בראשי פורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, ומברך על החלטת הועד המרכזי לאשר את ההסכם עימם".

 

חן שמילו, יו"ר מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת חיפה: "זו הפעם הראשונה שהלשכה מתחייבת בפני הסטודנטים לבצע רפורמה במעמד המתמחה במקצוע, אשר בעיקרה שיפור דרסטי בפיקוח על תנאי ההתמחות וקביעת סטנדרטים למי הוא מאמן".

 

גיל פכט ואמיר לוזון, יו"ר וסיו"ר אגודת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים: "שיתוף הפעולה ההיסטורי בין הלשכה לפורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות יבטיח את שיפור פני המקצוע לצד שמירה על האינטרסים של הסטודנטים למשפטים והמתמחים".

 

גלעד וינר, נציג הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת בר-אילן: "ההישגים יחולו על כל המתמחים והמתמחות ללא קשר למוסד הלימוד. אנו קוראים לסטודנטים במכללות ולראשי התאחדות הסטודנטים להירתם למסמך ההבנות למען ציבור הסטודנטים והמתמחים בעתיד".

 

רום שקד, יו"ר מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל-אביב: "אחד מהישגינו הגדולים הוא התפיסה החברתית הרחבה המשתקפת במסמך ההבנות; הוסכם כי הלשכה תעניק פטור מתשלום לבית הספר למתמחים שידם אינה משגת, ותפעל להשיג מלגות למתמחים מיעוטי יכולת ולמצוא מקורות מימון נוספים לביה"ס למתמחים באופן שיפחית את הנטל הכלכלי של המתמחים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון