הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית של הלשכה אישרה קריטריונים לחלוקת תקציב הלשכה

13.07.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

בין ההקריטריונים שאושרו לחלוקת התקציב: היקף הסכומים שיוקצו ע"י המועצה הארצית להעברה למחוזות הלשכה, יעמוד על 50% מדמי החבר השוטפים הצפויים להתקבל, בצירוף דמי החבר בפיגור הצפויים להתקבל בשנת התקציב השוטפת.
 

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין אישרה אתמול, 12.7.09, ברוב גדול קריטריונים לחלוקת תקציב הלשכה. את הישיבה ניהל מ"מ יו"ר המועצה הארצית, עו"ד מוחמד לוטפי.

 

הקריטריונים שאושרו יוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים במסגרת העתירה שהגיש ועד מחוז תל אביב של הלשכה נגד מוסדות הלשכה בנושא תקציב הלשכה.

 

הקריטריונים גובשו על ידי ועדה שמונתה על ידי המועצה הארצית בראשות יו"ר ועדת הכספים, עו"ד צביקי פירון. הועדה העסיקה מומחה כלכלי חיצוני – זיו האפט - BDO - שהכין עבורה ניתוח כלכלי. יודגש, כי הפנייה למומחה הכלכלי נעשתה עוד קודם למצוות בית המשפט בדבר גיבוש קריטריונים ברורים לבניית תקציב, על ידי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ויו"ר ועדת הכספים, מתוך הכרה בצורך בקריטריונים מפורטים.

 

ראש הלשכה הדגיש בישיבה, כי יש לקבוע קריטריונים במגבלות המשאבים הקיימים. "קיים גידול מתמיד בפעילות הועד המרכזי והמחוזות, ומאידך לא ניתן להעלות דמי חבר בשל המצב הכלכלי הקשה. כולם צריכים לקבל את הפשרה שגובשה".

 

הקריטריונים שאושרו לחלוקת התקציב הם כדלקמן:

 

א. היקף הסכומים שיוקצו ע"י המועצה הארצית להעברה למחוזות הלשכה, יעמוד על 50% מדמי החבר השוטפים הצפויים להתקבל, בצירוף דמי החבר בפיגור הצפויים להתקבל בשנת התקציב השוטפת.

 

ב. מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בפררוגטיבה הבסיסית של המועצה הארצית ובהתאם לקריטריונים, שתקבל המועצה הארצית מפעם לפעם, היא תהיה רשאית לתקצב סכומים נוספים למימון הוצאות של פעילויות מיוחדות של מי ממחוזות הלשכה הן הוצאות הוניות במהותן, והן הוצאות חד פעמיות אחרות, כמו גם תקציב נוסף שישקף הוצאות נוספות הנובעות ממצב גיאוגרפי ו/או סוציו אקונומי של מחוז זה או אחר.

 

ג. מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בפררוגטיבה הבסיסית של המועצה הארצית, המועצה תהיה רשאית לקבוע כי פעילויות כלל לשכתיות, שירוכזו ע"י הועד המרכזי, יתוקצבו בנפרד והתקציב המיועד להן יופחת מהיקף הסכומים מהן תחושב התמיכה במחוזות, כאמור בסעיף א' לעיל, ובלבד שהיקף הסכומים הנ"ל לא יעלה על 5% מסך הסכומים שיוקצבו ע"י המועצה למחוזות השונים.

 

ד. מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בפררוגטיבה הבסיסית של המועצה הארצית, אם כתוצאה מאישור הקריטריונים כמפורט בהחלטות אלה, תקטן נומינלית תמיכת הלשכה בתקציב מחוז כלשהו ביחס לשנת 2009, תהיה המועצה רשאית להקציב, במהלך השנתיים הראשונות ליישום הקריטריונים (2010-2011) בנוסף לאמור לעיל, סכומים נוספים שיבטאו השלמה תקציבית למחוז שתקציבו הנומינלי ביחס לשנת 2009 צומצם, וזאת עד לשיעור הנומינלי של תקציב שנת 2009 הנ"ל, על מנת להקל על אותם מחוזות את המעבר לשיטה החדשה.

 

ה. מתוך הכספים שיוקצו למחוזות, כאמור בסעיף א' לעיל, ובכפוף לסעיף ג' לעיל, יחולקו בין המחוזות השונים כדלקמן:

1. סך של 1.5 מליון ₪ לשנה נקבע בזאת כתקציב ליבה למחוז. תקציב ליבה זה מבוסס על הערכת העלות המינימלית, לקיום פעולות הליבה, שהינן, מנכ"ל, מזכירות בסיסית, משרד (שטח ואחזקה), אתיקה ושיפוט משמעתי, לשכות קשר בבית המשפט, ריכוז ועדות, בטאון, תוכנות משפטיות (במקום ספריה), ביקורת פנים ורו"ח, רכש, טקס פתיחת שנת המשפט, יום הפרקליט, השתלמויות מקצועיות, שכר מצווה.

 

הנתונים הכלולים בהערכה יבדקו שוב במהלך שנת 2012, על בסיס ההוצאות בפועל בשנים 2010 ו-2011 ובמידת הצורך יעודכן תקציב הליבה. ההמלצה בענין זה כמו גם הפיקוח על עבודת המומחה, יעשו ע"י ועדת כספים.

 

במהלך הדיון בתקציב לשנת 2011 תיבדק האפשרות להצמדת תקציב הליבה לפי הפרמטרים הרלוונטיים שייקבעו ע"י המועצה.

 

2. לכל מחוז יוקצב סך השווה לתקציב הליבה.

 

3. יתרת הסכום שיוקצב לכל המחוזות (לאחר הפחתת תקציבי הליבה), יוקצה למחוזות השונים בשיעור של מספר החברים בכל מחוז יחסית למספר החברים בלשכה באותה עת.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון