הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תטיל חובת ביטוח אחריות מקצועית על עורכי הדין

29.10.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: הטלת חובת ביטוח אחריות מקצועית נועדה להגן על ציבור הלקוחות ועל עורכי הדין.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר אתמול, 28.10.08, פה אחד, את המלצות הצוות לבדיקה של הטלת חובת ביטוח אחריות מקצועית, שהוקם ביוזמתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון. המלצת הצוות היא להטיל חובת ביטוח אחריות מקצועית על עורכי הדין.

 

הצוות, שמונה ביום 23 באוקטובר 2007 על ידי הועד המרכזי בראשות השופט בדימוס ד"ר גבריאל קלינג וחברים בו עוה"ד שמואל אהרונסון, דוד אור חן, אפרים נווה, מטאנס שאער וסיגל שלימוף – רכטמן, בדק, האם ניתן להטיל חובת ביטוח, וסבר, כי הפגיעה תעמוד במבחן פסקת ההגבלה של חוקי היסוד חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו. לדעת הצוות, תכליתה של חובת הביטוח היא בשני מישורים. בראש ובראשונה היא נועדה לטובת הלקוחות, שעלולים להיפגע על ידי עורך דין, ולמצוא עצמם מול עורך דין חסר יכולת פירעון. חובת הביטוח אף נועדה לסייע לעורכי דין, שעלולים להיקלע לחיוב בפיצויים, שאין בידם לעמוד בו. הצוות סבר, כי קביעת החובה לבטח הינה אמצעי מידתי להשגת התכלית הראויה, והציע, כי תנאי הפוליסה יהיו בפיקוח הלשכה; סכום הביטוח הנדרש יהיה סביר וההשתתפות העצמית תהיה בסכום גבוה יחסית, על מנת להוזיל את הפרמיה.

 

עוד סבר הצוות לענין אכיפת חובת ביטוח, כי יש לקבוע דרכי אכיפה של חובת הביטוח, שעלותם אינה רבה ובדרך שתמנע חיכוך רב מידי עם חברי הלשכה, שיימנעו מעריכת ביטוח. הדרך שהתקבלה על ידי הצוות מבוססת על שימוש במנגנון של חברות מוגבלת. על פי סעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין יכול עורך דין להודיע ללשכה על חברות מוגבלת. ההצעה היא לתקן את חוק הלשכה, כך שיקבע שעד 31 בדצמבר בכל שנה יהיה על כל עורך דין להמציא ללשכה אישור ממבטח, כי עורך הדין ערך ביטוח לשנה הקרובה בהתאם לפוליסה, שנוסחה ייקבע על ידי הלשכה. עורך דין שלא ימציא אישור כאמור ייחשב מהמועד האמור כעורך דין בחברות מוגבלת. את המגבלה ניתן יהיה להסיר בכל עת על ידי המצאה ללשכה של אישור ממבטח על עריכת ביטוח. הלשכה תפרסם כל שנה באינטרנט ובעיתון יומי את רשימת עורכי הדין, שחברותם מוגבלת. כן מוצע לקבוע, כי עיסוק בעריכת דין של מי שחברותו מוגבלת יהווה עבירת משמעת.

 

הועד המרכזי החליט לאמץ את החלופה, שהציע הצוות לענין המבטחים, לפיה הלשכה תערוך מכרז בין המבטחים להתקשרות עם מבטח אחד על בסיס פוליסה תקנית ומפורטת שהלשכה תקבע. גבול האחריות, שנקבע על ידי הועד, הוא 750 אלף ₪ למקרה ומיליון וחצי ₪ לתקופה. הועד המרכזי מינה את הצוות להיערך ליישום ההמלצות, שיובאו למועצה הארצית לחקיקה ולהתקנת כללים.

 

לדברי ראש הלשכה, היוזמה להטלת חובת ביטוח אחריות מקצועית באה כחלק מן המגמה החד משמעית בעידן הנוכחי בלשכה לפעול למצוינות מקצועית ולשמירה על רמה מקצועית גבוהה, תוך מתן שירות מקצועי איכותי לציבור. עוד אמר, כי "ברוב מוחלט של מדינות העולם נדרשת ומקוימת חובת ביטוח אחריות מקצועית על ידי לשכות עורכי הדין. חובה זו נועדה בראש ובראשונה להגן על ציבור הלקוחות, וכן על מנת להגן על עורכי הדין עצמם, במקרים שיקלעו למצוקה ולא יוכלו לשלם פיצויים".

 

מצ"ב דו"ח צוות הבדיקה  

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון