הודעות דוברות הלשכה

הלשכה יוזמת הצעת חוק להארכת התקופות לנשיאת מאסר בעבודת שירות מ- 6 חודשים ל- 18 חודשים

24.09.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "יש להטיל עונש של עבודות שירות למשך זמן רב יותר בעבירות גרם מוות ברשלנות".

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 9.9.08 לאמץ את יוזמת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ולתמוך בקידומה של הצעת חוק להארכת התקופות לנשיאת מאסר בעבודת שירות מ- 6 חודשים ל- 18 חודשים.

 

על פי ההצעה, שגובשה על ידי עו"ד אילן סופר, יו"ר ועדת משנה חקיקה של הפורום הפלילי, לבקשת ראש הלשכה, יתוקן סעיף 51ב(א) לחוק העונשין, כדלהלן:

"בית משפט שגזר על אדם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על 18 חודשים, רשאי להחליט שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודת שירות; קבע בית המשפט, כי חלק מעונש המאסר יהיה בעבודת שירות, יקבע את סדר נשיאת העונש".

 

ראש הלשכה ציין, כי ביקש בראשית הקדנציה לנסח את ההצעה הנוכחית לצד התיקון לחוק בדבר ביטול עונשי מאסר בעבירות רשלנות, וזאת גם כדי, שניתן יהיה להטיל על מורשעים בעבירות גרם מוות ברשלנות עונש של עבודות שירות למשך זמן רב יותר מהנהוג היום, בתוספת למגבלות נוספות על חייהם הנורמטיביים, ובכלל זה מעצר בית, שלילת רישיונות, בנסיבות המתאימות, מאסר על תנאי, פעילות למשך זמן ממושך עבור הקהילה וכיו"ב, אולם, ללא מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, שהינו חסר תכלית בנסיבות אלה. מאסר בפועל נועד לעבריינים נושאי מחשבה פלילית ולא למורשעים בעבירות רשלנות. מאסר בפועל בבתי הכלא בצוותא עם עבריינים נושאי מחשבה פלילית אינו מוצדק ואף יכול להגדיל את הנזק החברתי הנגרם ממילא בגינו".

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי לעיתים קרובות יחפוץ בית המשפט לתייג את המורשע ואת מעשהו ככאלה המצדיקים סנקציה של מאסר בפועל העולה על 6 חודשים, אך בו בעת, יבקש, כי ירוצו באופן שנותן מענה ראוי יותר למטרות הענישה, ובהן התועלת החברתית ורציונל שיקום הנאשם. הצעת החוק מאפשרת גזירת עונשים מידתיים במגוון רחב של נסיבות, בהן אין הדבר ניתן היום, בשל ההגבלה השרירותית על תקופת נשיאת המאסר בפועל בדרך של עבודת שירות. למשל, בעבירות רשלנות, בהן המורשע הוא אדם נורמטיבי, שאינו מעורה בחיי הפשע ושלא בחר מדעת בביצוע העבירה, או כאשר מדובר בעברייני עבירה ראשונה ועבריינים בעלי נסיבות מקלות. כמו כן, הדבר נכון גם בנסיבות, בהן חומרת העבירה תחייב גזירת מאסר ממושך בפועל, אך הוודאות כי הושבתו של המורשע מאחורי סורג ובריח תחשוף אותו לדפוסי התנהגות עבריינים, אותם עלול לאמץ בעתיד, תצדיק ריצויו בעבודת שירות.

 

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי הטלת עונשי מאסר ממושכים בפועל, שירוצו בעבודות שירות, תגמול למורשעים, שבגין ביצוע עבירה, שאינה מהחמורות ביותר, תקטע את מסלול חייהם, ותחייב אותם להקדיש פרק זמן ניכר לתועלת הציבור; תרתיע מורשעים, שהינם ברובם נורמטיביים, שהתרשלו או שנדחקו לביצוע עבירות שונות, ואשר בהחלט יירתעו מסנקציה של עבודות שירות ממושכות ומהסטיגמה החברתית הנלווית להרשעה בפלילים ולהטלת מאסר בפועל; תועיל לציבור שיזכה ליהנות מפרי עבודת השירות, להבדיל מהתועלת האפסית והעלויות הכבדות, הצומחות מהשמת המורשע בבית הסוהר, ומעל לכל, תסייע בשיקום מורשעים, אשר יידרשו לבצע עבודת שירות בקרב הנפגעים מהתנהגותם ממש – בבתי חולים, בתי מחסה וכיו"ב.

 

מצ"ב נוסח הצעת החוק 

 

קובץ להורדה
community_service_law_proposal_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון