הודעות דוברות הלשכה

הלשכה אישרה את המלצות "ועדת נאמן" להנהגת השתלמות חובה לעורכי הדין ולכינון תכנית מומחים בלשכה

10.09.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הנהגה עקרונית של חובת ההשתלמות וכינון תכנית מומחים בלשכה הינם חלק מבין הפרויקטים שמצויים בתהליך של יישום בלשכה, אשר ימצאו ביטוים בשנת המשפט הקרובה.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר אתמול, 9.9.08, ברוב גדול, את יוזמת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, להנהיג חובת השתלמויות לעורכי הדין בישראל. כמו כן, אישר הועד המרכזי, פה אחד, את הצעת ראש הלשכה לכונן תכנית מומחים בלשכת עורכי הדין.

 

החלטות אלה מאמצות למעשה את המלצותיה של ועדה בראשותו של עו"ד פרופ' יעקב נאמן, אשר הוקמה על ידי ראש הלשכה והועד המרכזי בחודש נובמבר 2007, ושהמלצותיה הונחו השבוע על שולחנם.

 

על פי החלטת הועד המרכזי, הוקם צוות ליישומן של המלצות הועדה בראשותו של סמנכ"ל הלשכה, עו"ד אלי נקר, ובפיקוחה של מנכ"ל הלשכה, עו"ד לינדה שפיר, וחבריו יהיו: המשנה לראש הלשכה, ד"ר משה וינברג, פרופ' אהרון נמדר, ויו"ר משותף למכון להשתלמות, עו"ד יוסי מנדלסון. כל חבר ועד מרכזי, החפץ בכך, יעביר את הערותיו לפרטי מסקנות הועדה לצוות היישום בכתב, לא יאוחר מיום 15.09.2008. הצוות, ירכז את ההערות ואת ההתייחסויות של החברים לפרטים השונים של המלצות הועדה. הועד המרכזי ידון בכל הצעה, הערה או הסתייגות באחת מישיבותיו הראשונות לאחר החגים. עם השלמת הדיון בועד המרכזי יפעל צוות היישום לאלתר למימוש ההמלצות, שתאושרנה בועד המרכזי.

 

לדברי ראש הלשכה, "מדובר בנדבך נוסף וחשוב במאבק, שהנהגתי מראשית הקדנציה, לשמירה על רמת מקצוע ראויה לעורכי הדין, הן בנוגע למתדפקים על שערי המקצוע והן בהקשרם של עורכי הדין הרבים, שכבר נמנים על שורותיו. יש חשיבות עקרונית לכך, שנאמר, שכל מי שמקבל רישיון מבין, שהוא נכנס למקצוע, המצריך למידה והשתלמויות שוטפים". ראש הלשכה הוסיף, כי "הלשכה תהא גמישה לגבי רוב ההערות והחששות בהתייחס לתכנית. נגרום לכך שההשתלמות תגיע אל החברים והם לא בהכרח יידרשו להגיע אליה. כל השתלמות שתעשה במוסד איכותי מוכר תוכר. ההשתלמויות, שנהוגות היום באופן שוטף, ומשתתפים בהם אלפי עורכי דין, תוכרנה. מכון ההשתלמות של הלשכה ינהיג השתלמויות מיוחדות, שהשתתפות בהן תמלא אחר הנדרש. אני מניח שחלקן תעסוקנה בהתעדכנות משפטית עכשווית שוטפת. גם השתלמויות בוטיק מקצועיות תוכרנה. נתמודד עם נושא העלויות, מתוך כוונה להקל ככל האפשר על החברים, ואני מתכוון לבדוק אפשרות לכונן השתלמויות כאמור במכון ההשתלמות של הלשכה ללא עלויות. נעשה הכל כדי להקל, אבל לא נוותר על הדרישה העקרונית מהחברים להמשיך ולהשתלם, להמשיך ולהשתפר מקצועית כל העת. זה אופיו של המקצוע שלנו וזו מחויבותנו לו ולציבור לקוחותינו. יותר מכל, לדעתי, זו מחויבותנו לעצמנו כאנשי מקצוע רציניים".

 

לגבי תכנית המומחים, אמר ראש הלשכה, כי "לא מדובר כמובן בתכנית מנדטורית. ההצעה שנתקבלה עוסקת בכינונה של תכנית מוכרת במכון ההשתלמות של לשכת עורכי הדין, אשר תבטיח, שמי שייטול בה חלק, ירכוש רמה מקצועית ראויה ומספקת בתחום מסוים, באופן שיאפשר לו להיחשב מומחה באותו תחום על פי הקריטריונים המקצועיים שייקבעו לכך. הלשכה תנפיק תעודה, אשר תעיד על אותה מומחיות, ושניתן יהיה להציגה ללקוחות. בועד המרכזי מקווים, כי מעמד זה יושרש עם הזמן בציבור, אשר ידע לפנות בנושאים מקצועיים מתאימים למומחים, שיוכרו לאותו נושא, על פי אותה תכנית. מובן, שהכרה במומחיות על ידי הלשכה באותה מסגרת תהא גם לגבי אותם עורכי דין, שפועלים כבר היום כמומחים מקצועיים בתחומים שונים, ואשר יעמדו בקריטריונים למומחיות הדרושה, דוגמת מרצים, בעלי תואר שלישי, מי שישתלם בתחום במוסד מוכר בהיקף הראוי, מנהלי משרדים מקצועיים ייחודיים במשך שנים רבות וכד'".

 

הועדה בראשות פרופ' נאמן קיימה מספר ישיבות במהלך השנה האחרונה לבחינת הנושא וסברה כאמור, כי יש להטיל חובת השתלמות. לדעת הועדה ניתן לעגנה בכללים, אך אם יוטל ספק בכך, כי אז יהיה צורך לעגן זאת בחקיקה ראשית. הטלת החובה תהיה בשני שלבים. תקופת ניסיון במהלכה יתבצע מעקב השתתפות, משוב וכו'. בשלב שני תוטל חובה על כל המשתמע מכך. מספר שעות ההשתלמות המחוייבת תהיה תלויית ותק מקצועי, עד לפטור מלא, על פי המוצע על ידי הועדה, לבעלי ותק העולה על 30 שנה. צבירת השעות תתאפשר במהלך 3 שנים ולא בכל שנה. ועדת השתלמויות שתקים הלשכה תפקח על מילוי החובה והיא שתקבע קריטריונים להכרה בניקוד, שצובר עו"ד בגין השתלמויות בהן השתתף. מוצע כי הועדה תכלול 7 חברים, שאינם נושאי משרה בלשכה, לרבות שופט בדימוס.

 

כמו כן, המליצה הועדה על הקמת ועדה בת 7 חברים (עורכי דין בותק של 20 שנה ויותר) להענקת תואר מומחה. הקריטריונים לתואר מומחה יהיו 10 שנות ותק לפחות מהן 5 בתחום ההתמחות המבוקש, ובנוסף היקף של 120 שעות השתלמות (מהן 80 בתחום ההתמחות המבוקש) ודרישות נוספות.

 

מצ"ב דו"ח הועדה המפורט 

 

קובץ להורדה
required_cle_and_specialization_committee_recomendations_september_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון