הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פנייתו של ראש הלשכה לשר האוצר - יבוטל מכרז שפורסם מטעם מינהל נכסי הדיור הממשלתי ויפורסם מכרז מחדש

09.09.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בפנייתו של ראש הלשכה לשר האוצר, צוין, כי הובא לידיעת הלשכה דבר קיומו של המכרז מטעם מינהל נכסי הדיור הממשלתי באגף החשכ"ל במשרד האוצר, שעניינו מתן שירותי ייעוץ מקצועיים שונים במיקור חוץ בקשר לנכסי מקרקעין של המדינה, וכי על פי מסמכי המכרז, בין שירותי הייעוץ שעל המציע לספק נכלל ייעוץ משפטי בנושאים הקשורים לנכסי המקרקעין.

בעקבות פנייתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, לשר האוצר, רוני בר-און, לתיקון מכרז קיים או לביטולו והוצאת מכרז חדש, כך שהשירותים המשפטיים הנדרשים למינהל נכסי הדיור הממשלתי יוצעו במכרז ישירות לעורכי הדין ללא כל גורם מתווך הפועל למטרת רווח - הודיע שר האוצר, כי לאחר בירור עלה, כי יש לתקן תיקון מהותי את מסמכי המכרז, תיקון הנוגע לתנאי הסף שבו, וכי לאור זאת, החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז, ולפרסם מכרז מחדש.

 

בפנייתו של ראש הלשכה לשר האוצר, צוין, כי הובא לידיעת הלשכה דבר קיומו של המכרז מטעם מינהל נכסי הדיור הממשלתי באגף החשכ"ל במשרד האוצר, שעניינו מתן שירותי ייעוץ מקצועיים שונים במיקור חוץ בקשר לנכסי מקרקעין של המדינה, וכי על פי מסמכי המכרז, בין שירותי הייעוץ שעל המציע לספק נכלל ייעוץ משפטי בנושאים הקשורים לנכסי המקרקעין.

 

לדברי ראש הלשכה, "דרישה זו, הנכללת במסגרת המכרז לקבלת שירותים משפטיים עבור המדינה באמצעות ספק, המשמש גורם מתווך, שאינו בהכרח עורך דין, הינה בעייתית, כיוון שאינה עולה בקנה אחד עם דרישות הדין: כלל 11ב' לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו – 1986, אוסר על עורכי דין ליתן שירות משפטי ללקוחות, שהופנו אליהם באמצעות גוף מתווך, הפועל, בין היתר, למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים. עוד נאסר על עורכי הדין לעבוד עבור גוף, הפועל למטרת רווח, שאינו עוסק בעריכת דין, ולתת במסגרתו שירות משפטי ללקוחות אותו גוף".

 

ראש הלשכה הוסיף, כי אף אם הגופים המתווכים מסתייעים בעורכי דין לצורך מתן השירותים המשפטיים, נאסר עליהם - על פי פסק הדין בת.א. (מחוזי י-ם) 4033/02, לשכת עורכי הדין נ. פיצוי נמרץ ואח' - להפנות לקוחות לעורכי דין.  "מן המקובץ לעיל עולה, כי קיים חשש, שההתקשרות המוצעת במכרז, בכל הנוגע לקבלת שירותים משפטיים, עלולה לסייע לדבר עבירה ולעודד את הסגת גבול מקצוע עריכת דין על ידי מציעים-ספקי שירות, שאינם בהכרח עורכי דין (אף אם מסתייעים הם בעורכי דין לצורך פעילותם), דבר שהינו עבירה לפי סעיף 96 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961. בד בבד עלולה דרך התקשרות זו להכשיל את ציבור עורכי דין בביצוע עבירה אתית".

 

ראש הלשכה ציין בסיפוק את שיתוף הפעולה והנכונות העניינית במשרד האוצר לטפל בפניות לשכת עורכי הדין אליו בנושאים השונים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון