הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין על הצעת החוק להגבלת סמכות בג"צ שיעלה השר פרידמן לדיון בממשלה: "אין מקום להעלאת ההצעה להגביל את סמכות בג"צ הן מן ההיבט העקרוני והן לנוכח המצב הפוליטי המיוחד הנוכחי"

07.09.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, אמר את הדברים בעקבות כוונתו המחודשת של שר המשפטים, פרופ’ דניאל פרידמן, להעלות את הצעת חוק יסוד השפיטה בעניין הגבלת הביקורת השיפוטית של בג"צ, לדיון בממשלה היום, 7.9.08.

לדברי ראש הלשכה, להצעתו של השר פרידמן להגביל את הביקורת השיפוטית של בג"צ, יש השלכות מרחיקות לכת, והיא אף מערערת בנסיבות המוצעות את מעמדו של בית המשפט העליון. כאשר הדברים מוצעים בעת הפוליטית הנוכחית, יש להעדר הצדקתם משנה תוקף. כמו כן, הדבר אף נעשה בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה הממשלה צריכה לנקוט זהירות בהפעלת סמכויותיה בעת הזו.

 

ראש הלשכה סבור, כי יש לעגן את סמכות בג"צ בחוקה או במסגרת חקיקת חוק יסוד החקיקה, ולא במסגרת תיקון לחוק יסוד השפיטה. כמו כן, יש ראשית להנהיג חוקה נכונה, ורק אז לקבוע את מנגנוני השמירה עליה, ולא להיפך.

 

ראש הלשכה חזר על דבריו בעבר והדגיש, כי אין לו התנגדות לשיח המתנהל בין הכנסת לרשות השופטת בנושאים חוקתיים. אולם, קיים חשש תמידי מקיומו של רוב פוליטי בעת זו או אחרת, אשר עלול לפגוע בזכות מזכויות היסוד, ובעיקר באלה של קבוצות מוחלשות שונות באוכלוסיה. עד כה, הגן בית המשפט העליון על זכויות אלה, והיווה מגן וכתובת לכל הקבוצות באוכלוסיה על כל גווניה החברתיים והפוליטיים. השינוי המוצע עלול לפגוע בתפקיד מרכזי זה של בית המשפט.

 

"הפוטנציאל הטמון בפגיעה בסמכות הכנסת לחוקק חוקים לא הוכיח עצמו הלכה למעשה באופן שמחייב את החקיקה הזו. אין די ברטוריקה, כשלעצמה, כדי להצדיק מהלך כזה", אמר ראש הלשכה.

 

"הצעת החוק מתעלמת מההמלצות של שתי ועדות מומחים, אשר דנו בנושא. ועדת שמגר בשיתוף נציגי המכון הישראלי לדמוקרטיה, אשר המליצה, כי בית המשפט העליון בהרכב של שני שלישים יהיה רשאי לפסוק שחוק אינו תקף, והכנסת לא תוכל לחוקק חוק לביטול פסיקה זו. וכן ועדת נאמן, שקבעה אף היא, שרק בית משפט עליון ברוב של תשעה שופטים יכול לקבוע שחוק אינו חוקתי, ושניתן יהיה לבטל פסיקת בג"צ ברוב של 70 חברי כנסת בשלוש קריאות. ההצעה הנוכחית, כאמור, מתעלמת מהמלצות אלה ומעניקה סמכויות רחבות למחוקק. הממשלה יכולה לגייס רוב של 61 חברי כנסת לתמוך בחקיקת חוקים, הסותרים את פסיקת בג"צ ללא מגבלת זמן, ואשר יכולים לפגוע בזכויות אדם בסיסיות, כגון חופש הביטוי, התנועה, ההפגנה, השביתה ומעל לכל, הזכות לשוויון".

 

"אני סבור, כי המציאות החברתית הלוחצת בישראל עלולה ליצור מצבים, שיאפשרו פגיעה של הכנסת בזכויות של קבוצות חלשות באוכלוסיה, אשר זכו עד היום להגנה רק על ידי בית המשפט העליון. הטלת מגבלות על סמכות בית המשפט העליון להגן על זכויות אלה, עלולה לרוקן מתוכן את סמכותו כבית המשפט הגבוה לצדק", אמר ראש הלשכה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון