הודעות דוברות הלשכה

תזכיר חוק לתיקון חוק לשכת עורכי הדין: חברות רשמים בלשכת עורכי הדין תיפסק כל עוד הם מכהנים כרשמים

28.07.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

על פי התזכיר תהא הלשכה מוסמכת גם שלא לחדש את חברותו בלשכה של שופט, דיין או רשם - אם הורשע בעבירה פלילית.

על רקע החלטת הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין לפני מספר חודשים להפסיק חברותם של רשמים, שאינם שופטים, בלשכה, כשם שחברותם של שופטים בלשכה נפסקת עם מינויים כשופטים, גובש תזכיר חוק המסדיר הפסקה וחידוש חברות של בעלי סמכות שפיטה בלשכת עורכי הדין.

 

על פי סעיף 52א לחוק הלשכה, עם המינוי לשפיטה של שופטים או של דיינים שהיו עורכי דין ערב המינוי, נפסקת חברותם בלשכה באופן אוטומטי. כעת, מוצע לקבוע, כי תופסק גם חברותם של רשמים (שאינם שופטים) בלשכת עורכי הדין, כל עוד הינם מכהנים בתפקידם, ובכך להשוות את מצבם בענין זה לזה של השופטים בבתי המשפט ושל הדיינים בבתי הדין הדתיים.

 

כיום, כל הרשמים אינם נתונים לשיפוט משמעתי של הלשכה, אלא דינם, לענין זה, כשופטים. למרות זאת, נותרים הרשמים חברים בלשכת עורכי הדין והוראות חוק הלשכה חלות עליהם בעניינים כמו רישום במחוזות והצבעה בבחירות למוסדות הלשכה. לפיכך, כאמור בדברי ההסבר להצעה, מכיון שכשאר השופטים, הרשמים אינם עוסקים ואינם רשאים לעסוק בעריכת דין, ובשל האופי השיפוטי של עבודת הרשמים, מוצע להשוות את מצב הרשמים (שאינם שופטים) לזה של שופטים ודיינים כאמור, ולקבוע כי במהלך כהונתם תיפסק חברותם בלשכה.

 

הלשכה סבורה, כי אין צידוק להבחנה בין רשמים שאינם שופטים לשופטים מבחינת מעמדם בלשכה, וכי העצמאות ואי התלות של שופט צריכה להיות נכונה גם לגבי רשם.

 

חידוש נוסף ומבורך, לדעת הלשכה, טמון בסעיף קטן 52א (ב) לחוק הלשכה, שיוסף על פי התזכיר, הקובע, כי לשכת עורכי הדין תהא מוסמכת שלא לחדש את חברותו בלשכה של שופט, דיין או רשם, שכהונתו תמה, אם הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כעורך דין. זאת, בניגוד למצב החוקי הקיים היום, לפיו עם תום כהונתם חוזרים השופטים והדיינים להיות חברים בלשכה באופן אוטומטי.

 

לנוסח התזכיר 

 

 

 

קובץ להורדה
תזכיר_חוק_לשכת_עורכי_הדין_בעלי_סמכות_שפיטה_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון