הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת למהלך של משרד האוצר להפחית בפיצוי נפגעי תאונות הדרכים

07.02.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

זאת, בעקבות הצעת תקנות שמאפשרת לחברות הביטוח להפחית את הפיצוי במסגרת ביטוח החובה, והצעת חוק המאפשרת חיוב הנפגעים לשלם השתתפות עצמית.

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 5 בפברואר 2008 להתנגד לשתי יוזמות של המפקח על הביטוח במשרד האוצר הנוגעות לביטוח חובה לרכב, שמטרתן המשותפת הינה הפחתת פרמיית ביטוח החובה, תמורת הפחתה בפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

 

כידוע, ביטוח החובה מעניק כיסוי לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי גוף, והכיסוי המוענק בגין נזקים אלה תמורת תשלום קבוע של האזרחים מדי שנה לחברות הביטוח הוא מוחלט.

 

בשנתיים האחרונות השתרש מעין נוהג (לא מחייב) בחברות הביטוח, לפיו ניתנת למבוטחי חובה הנחה מהפרמיה הקבועה בחוק, על סמך הצהרות המבוטח, המפחיתות את הסיכון הביטוחי.

 

אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר מבקש להוביל יוזמה ליצירת פוליסת ביטוח חובה תקנית (במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה לרכב), התשס"ח-2007) (להלן: "הפוליסה"). יוזמה זו תאפשר לחברת הביטוח להציג למבוטח שאלון, אשר תשובה לא מדויקת לשאלות בו עשויה לגרום לסנקציות כלכליות כלפי המבוטח וכלפי הנפגעים שנסעו עימו ברכב.

 

לשכת עורכי הדין אימצה את עמדת פורום הנזיקין של הלשכה בראשות עו"ד דוד אורחן, והחליטה כאמור להתנגד ליוזמה זו. לתפיסתה, הטלת חובות גילוי בשאלון חיתום והסנקציות שבצידה, מהוות פגיעה חמורה בזכויות ציבור המבוטחים בביטוח חובה לרכב על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הפוליסה תאפשר לחברות הביטוח להרתיע מבוטחים ממימוש זכויותיהם על ידי העלאת טענות מטענות שונות כנגדם באשר להפרות כביכול של חובת הגילוי, וניהול הליכי סרק משפטיים. הפוליסה אף תרבה התדיינויות משפטיות ותטיל עומס מיותר על מערכת המשפט.

 

כמו כן, סבורה הלשכה, כי הפוליסה פוגעת בעקרונות שעמדו ביסוד חקיקת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר יש בו היבטים סוציאליים שנועדו לאפשר הטבת נזקיהם של הרוב המוחלט של נפגעי תאונות הדרכים, ואיזון בין העדר הצורך להוכיח אחריות בנזיקין מצד אחד, והגבלת סכומי הפיצוי מצד שני. הפוליסה מפירה איזון זה לרעת ציבור המבוטחים, קרי הציבור הרחב.

 

הלשכה אף אימצה את עמדת פורום הנזיקין בענין הצעת החוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (תיקון מס' 17), שעניינה מתן האפשרות לחברות הביטוח להציע פוליסות ביטוח חובה הכוללות סעיף השתתפות עצמית של המבוטח.

 

הלשכה מתנגדת להצעה, וסבורה, כי סעיף השתתפות עצמית יקל על חברות הביטוח לפתות את הציבור לוותר על הטבת נזקיו בעת תאונת דרכים, תמורת הנחה זניחה בפרמיית הביטוח. הצעת החוק אף מונעת מן הנפגע את הזכות לתבוע את דמי ההשתתפות העצמית שנוכו ממנו מאת האשם בתאונה, ובכך עומדת בסתירה לדיני הנזיקין הכלליים, ומרעה את מצב הנפגע במקרים מסוימים אף יותר ממצבו של מי שהיה חסר ביטוח כלל.

 

לדעת הלשכה, שתי היוזמות האמורות, יחד עם ההצעה להעברת הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים לאחריות קופות החולים לה היא מתנגדת, מיטיבות עם חברות הביטוח על חשבון זכויותיהם של נפגעי תאונות הדרכים. הלשכה תפעל במישור הציבורי והמשפטי על מנת לסכל יוזמות אלה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון