הודעות דוברות הלשכה

לקראת הדיון מחר בועדת הכנסת: "לשכת עורכי הדין מתנגדת להחלת הצעת חוק הלוביסטים על גופים סטטוטוריים ובכלל זה על הלשכה"

15.01.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כמו כן, לשכת עורכי הדין מתנגדת גם להחלת הצעת החוק על עורכי דין המייצגים לקוחות בכנסת, וזאת כל עוד הייצוג בכנסת אינו עיקר עבודתם.

מחר יתקיים דיון בועדת הכנסת בהצעת חוק הכנסת (תיקון הסדרת פעולתם של שדלנים (לוביסטים)), התשס"ח 2007. לשכת עורכי הדין מתנגדת להחלת הצעת החוק על גופים סטטוטוריים ובודאי שבכל הנוגע להחלתו על לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין הינה ארגון ציבורי סטטוטורי, הפועל ליישומן של מטרות ציבוריות בעולם המשפט והחברה בישראל. הלשכה איננה מייצגת לקוח רנטבילי, ומיותר לציין, שאינה פועלת למטרות רווח. פעילות הלשכה בגוף המחוקק הינה הכרחית למימוש תפקידה הציבורי. לפיכך, סבורה הלשכה, כי יש לנסח את החוק, באופן שיגן על הלשכה כגוף סטטוטורי בעל ייחודי מפורש.

 

המחוקק העניק ללשכת עורכי הדין מעמד מיוחד כמייעצת בענייני חקיקה, נוכח היותה גוף ציבורי המאגד את אנשי המקצוע, העוסקים במשפט והבקיאים בפסיקה ובחוק. חוק לשכת עורכי הדין מקנה ללשכה סמכות, בין היתר, לחוות דעה על הצעות חוק, ליזום ולערוך פעילויות ומפעלים במחקר המשפטי. לשכת עורכי הדין מסייעת בענייני חקיקה בקשת רחבה של נושאים, בין היתר, בנושאים של ייעול מערכת המשפט בכללותה, הגנה על זכויות נאשמים ועל זכויות נפגעי עבירה, מקרקעין, נזיקין, מסים וכלכלה, זכויות אדם ואיכות הסביבה. הלשכה עושה כן באמצעות פורומים לענייני חקיקה בתחומים שונים, כאשר בכל פורום חברים עורכי דין מומחים בתחום, ואלה מייצגים את עמדת הלשכה בכנסת.

 

כמו כן, לשכת עורכי הדין מתנגדת גם להחלת הצעת החוק על עורכי דין המייצגים לקוחות בכנסת, וזאת  כל עוד הייצוג בכנסת אינו עיקר עבודתם.

 

זכות הייצוג ע"י עורך דין הינה זכות יסוד. חוק לשכת עורכי הדין קובע, שאדם המייפה כוחו של עורך דין זכאי להיות מיוצג על ידו בפני כל רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. אשר על כן, עורך דין המייצג את לקוחו בכנסת, פועל מכוח הדין. יודגש, שבנושאים משפטיים רק עורך דין הינו בעל הסמכות בדין לחוות עמדה משפטית. אי לכך, לא יעלה על הדעת, שהצעת החוק תגביל את עבודת הייצוג של עורך הדין, המייצג את אינטרס לקוחו גם בכנסת, להבדיל מהשדלן שעיקר עיסוקו שכנוע חברי כנסת בענייני חקיקה.              . 

בנוסף, הצעת החוק מציעה ששדלן יפרסם את רשימת לקוחותיו באינטרנט, דרישה זו מתנגשת עם הכלל הקובע כי על יחסי עו"ד לקוח חל חיסיון, הקבוע בחוק לשכת עורכי הדין, כלל אשר נקבע גם בחוקים אחרים, כגון בחוק איסור הלבנת הון.  

 

הלשכה סבורה, כי הגדרת "השדלן" בהצעת החוק גורפת מדי. לא ייתכן שעל כל עורך דין המופיע בכנסת ולו פעם אחת בלבד, תוטל חובה לקבל היתר ושהוא יוגדר כשדלן. הגדרה גורפת זו אינה עומדת בדרישת המידתיות אשר נקבעה בחוק יסוד חופש העיסוק ומן הראוי לקבוע  ששדלן הינו מי שעיקר עיסוקו,  שכנוע חברי כנסת בענייני חקיקה. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון