הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: הצעת החוק המאפשרת למשטרה לקבל נתונים ממאגרי מידע, שאושרה היום בועדת החוקה של הכנסת – פוגעת פגיעה קשה בזכות לפרטיות

13.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לטענת הלשכה, קבלת ההצעה בנוסחה הנוכחי תיתן בידי רשויות האכיפה כלי מרחיק לכת, הפוגע פגיעה אנושה בפרטיות. רשויות האכיפה יוכלו בעזרת הנתונים שיתקבלו על-ידם, לעקוב אחר מיקומו ומהלכיו של כל אזרח במדינת ישראל באמצעות הפקס והטלפון.

לשכת עורכי הדין סבורה, כי הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ז 2007, כפי שאושרה היום, 12.11.07, בועדת החוקה של הכנסת, הינה הצעת חוק, הנוגדת בחלקה הגדול את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. קבלת ההצעה בנוסחה הנוכחי תיתן בידי רשויות האכיפה כלי מרחיק לכת, הפוגע פגיעה אנושה בפרטיות. רשויות האכיפה יוכלו בעזרת הנתונים שיתקבלו על-ידם, לעקוב אחר מיקומו ומהלכיו של כל אזרח במדינת ישראל באמצעות הפקס והטלפון.

 

לדברי עו"ד דן חי, יו"ר הועדה להגנת הפרטיות בלשכה, שייצג את הלשכה בדיוני הועדה לאחרונה, ההצעה היא ה"אח הגדול" העוקב אחרינו, במלוא מובן המילה, כפי שצויר ושורטט בתסריטים הגרועים ביותר שצפו אפשרויות פגיעה בפרטיות, בעזרת הטכנולוגיות המתקדמות, כפי שהן מצויות כעת. עמדתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, שהוצגה בדיוני הועדה, הנה, כי ההצעה פוגעת פגיעה בלתי מידתית בפרטיות האזרח, ולא שולבו בה איזונים הולמים במידה מספקת. זאת, בין היתר, מאחר שהיא מאפשרת קבלת נתוני תקשורת וקבצי נתונים המתייחסים לאדם אשר אינו חשוד כלל בעבירה.

 

הלשכה הביעה התנגדות להקמת מאגר מידע בידי המשטרה, על פי הצעת החוק. הלשכה טוענת, כי העברת קובץ המידע והקמת המאגר בידי המשטרה מכוננת גם את סמכות המשטרה להשתמש בו שלא לפי הדרכים המפורטות בהצעה, היינו על ידי צו בית משפט או במצבי הצלת חיים. עצם העברת המידע לידיהם של רשויות האכיפה, כולל בחובו גם את סמכות השימוש, ללא כל בקרה שיפוטית מוקדמת. אשר על כן, סבורה הלשכה, כי סעיפים אלו אינם חוקתיים.

 

כמו כן, הציעה הלשכה להוסיף להצעה סעיף, לפיו רשומות תקשורת, שהושגו בניגוד להוראות חוק זה, וראיה שהושגה בזכותם, לא יהיו קבילות כראיה בבית משפט, אלא בהליך פלילי בשל עבירה לפי חוק זה; וכן בהליך פלילי בשל פשע חמור, אם בית משפט הורה על קבילותה לאחר ששוכנע, מטעמים מיוחדים שיפרט, כי בנסיבות העניין הצורך להגיע לחקר האמת עדיף על הצורך להגן על הפרטיות. רשומת תקשורת שהושגה שלא כדין בידי מי שרשאי לקבל היתר לפי חוק זה, לא תהיה קבילה כראיה לפי פסקה זו, אלא אם כן נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית. הצעה זו של הלשכה לא התקבלה.

 

הצעת החוק אושרה היום בועדת החוקה של הכנסת בראשית הישיבה ולא כמקובל בתום הדיון בישיבה - בהשתתפות חה"כ פרופ' בן ששון, יצחק לוי, משה שרוני והשר אבי דיכטר. ראוי לציין, כי הנוסח הסופי של ההצעה אינו דומה לנוסח המקורי. עם זאת, תרומת הלשכה באמצעות נציגיה, שהשתתפו בדיוני הועדה, עו"ד דן קוואל ז"ל, ועו"ד דן חי, היתה משמעותית וסייעה בצמצום תחולת הסעיפים הפוגעים בזכויות אדם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון