הודעות דוברות הלשכה

"על הרשות לשקול בזהירות הגדרת הפעולות המהוות תכנון מס אגרסיבי"

06.11.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד פרופ’ יצחק הדרי הגישה לרשות המיסים בישראל את הערותיה לטיוטת תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ו-2006. זאת, מאחר שתקנות אלה יובאו בקרוב לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

במסמך, הכולל הערות מפורטות לכל תכנון מס הקבוע בטיוטת התקנות, כפי שהועבר למנהלת המחלקה המשפטית ברשות, עו"ד מיכל הנר (דויטש), ציינו חברי הועדה החתומים על המסמך, מ"מ יו"ר ועדת המיסים, עו"ד בני קליפי, ועוה"ד אלדר בן רובי, איתי הכהן, ליאור נוימן, שוש שחם, בעז ברזילי וניר הורנשטיין, שעל הרשות להקפיד ולשקול במשורה את הפעולות המהוות לדעת רשויות המס תכנון מס אגרסיבי הנדרש  בדיווח.

 

הועדה סבורה שרשימה רחבה מדי או רשימה עמומה של פעולות החייבות בדיווח פוגעת בזכויות יסוד של הציבור כולו לתכנון מס וחמור מכך- לפעולות כלכליות גרידא, ובסופו של דבר פוגעת גם ברשות המס כשליח הציבור. יש גם לזכור שיש משמעות פלילית לאי דיווח ועל כן נדרשת ממילא חקיקה בהירה ומדויקת תוך צמצום השימוש במונחים כוללניים, שיוצרים אי בהירות כגון "לרבות" ו"כיוצ"ב" ו"בעקיפין".

 

עוד סבורה הועדה, כי הסנקציה של הטלת קנס בשיעור 30% מסכום הגרעון שנוצר בשל תכנון המס, במידה ונכללה בשומה הסופית קביעה שיש להתעלם מתכנון המס, נוסף על הסנקציות הפליליות בשל אי דיווח בתקנות, פוגעת באופן אנוש באחת מזכויות האדם הבסיסיות לתכנון מס הנגזרת מזכותו של אדם לקניין. לדעת הועדה, כפועל יוצא מהוראה זו, נישום יחשוש מביצוע כל פעולה ופעולה הרשומה ברשימה שלדעת רשויות המס מהווה תכנון מס לא ראוי, אף אם הוא ומיצגיו סבורים ומשוכנעים בתום לב ובאמונה שלמה כי מדובר בתכנון מס ראוי, המבטא את זכותו היסודית של הנישום כאזרח. אם הנישום כפוף לסנקציה עונשית מעין פלילית כה ניכרת (בנוסף כמובן לטרחה ולהוצאות הכרוכות בהליך משפטי) נישום לא יבצע כל פעולה, אף אם היא כשרה למהדרין ולו היה הנישום מבצע את הפעולה ובית המשפט היה נדרש לעניין, היה בית המשפט קובע, כי מדובר בתכנון מס לגיטימי וראוי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון