מכרזים

מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין

25.10.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 16.12.2020 בשעה 15:30.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז* לחצו כאן

 

*לנוחות המבקשים להשתתף בהליך דנן ולבקשתם, מצ״ב מסמכי המכרז בגרסת word.

יובהר ויודגש כי מסמכי המכרז המחייבים הינם אלו שפרסמה לשכת עורכי הדין בגרסת PDF.

בהתאם ובכל מקרה של סתירה ו/או חסר ואו כל הבדל אחר בין מסמכי המכרז בגרסאות השונות כאמור, יחייבו מסמכי המכרז שפורסמו בגרסת PDF בלבד. מציע המסתמך על מסמכי המכרז שבקובץ בפורמט word, יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם העניין.

 

כנס מציעים, המהווה תנאי סף להגשת הצעה, יתקיים ביום 5.11.2020 בשעה 12:00 באמצעות אפליקציית Zoom. קישור לפגישה יישלח לנרשמים בדואר אלקטרוני.

 

על המעוניינים להשתתף בכנס המציעים להירשם בהרשמה מוקדמת עד ליום 4.11.2020 בשעה 15:00 באמצעות משלוח דוא"ל עם פרטי המשתתף לנציג הלשכה, עו"ד עמית פרלמן בכתובתamit@israelbar.org.il .

 

בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז  18.11.2020. מענה לשאלות הבהרה ייפורסם באתר הלשכה עד ליום 6.12.2020. 

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 16.12.2020 בשעה 15:30. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ללא כל סימנים מזהים ועל גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. במועד מסירת ההצעה על המציע לקבל אישור בכתב על מסירת ההצעה.

 

הגשת ההצעות - ההצעה תוגש באופן הבא:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין". את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

תנאי הסף המקצועיים להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם (לתנאי סף כללים, ראה במסמכי המכרז):

  • המציע הינו בעל ניסיון מעשי בביצוע פרויקטים בפיתוח 3 אתרי אינטרנט ב- 5 השנים האחרונות;
  • המציע הינו בעל ניסיון מעשי בביצוע פרויקטים בפיתוח 3 אפליקציות ב- 5 השנים האחרונות;
  • המציע הינו בעל ניסיון מעשי בביצוע 2 פרויקטים אזור אישי ב- 5  השנים האחרונות;

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו. 

 

קובץ להורדה
israelbar_website_tender_8-2020.pdf israelbar_website_tender_8-2020.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון