הודעות, המלצות ומידע כללי

הודעה בדבר פרסום בקשות לרישיון לכהן כנוטריון

04.05.2020

עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, יושבת-ראש ועדת הרשיונות

תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב.

בתוקף סמכותה לפי תקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים התשל"ז – 1977 מפרסמת בזה ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976 (להלן- ועדת הרשיונות), דנה בישיבתה מיום 23.4.2020 (כ"ט ניסן, תש"פ), בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק האמור, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

 

להודעה המלאה ורשימת המועמדים לחצו כאן

 

קובץ להורדה
notary_list_of_notary_license_applicants_may_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון