פרסומי רשות האכיפה והגבייה

המצאה במייל של כתבי בי-דין בין עו"ד לעו"ד - גם במסגרת ההוצאה לפועל

02.04.2020

עו"ד ענת הר אבן, היועצת המשפטית, רשות האכיפה והגבייה

המצאת כתבי בי דין בין עורך דין לעורך דין לפי הוראת השעה חלה גם על המצאת כתבי בי דין בין אדם לחברו בהוצאה לפועל. מובהר, כי הוראת השעה, אינה חלה על מסירת אזהרות או התראות לפני תובענה.

תקנה 497ה1 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר התווספה במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד- 1984 (הוראת שעה), התש"ף-2020 נכנסת תחת סימן ג'2: המצאת כתב בי-דין אלקטרוני באמצעי אלקטרוני אשר בפרק ל"ב לתקנות סד"א, שעניינו המצאת כתבי בי דין.

 

מטרת התקנה הסדרת המצאות בין עורכי דין, באמצעות דואר אלקטרוני, על מנת לחסוך את הצורך לעת זו בשימוש בשליחים לנוכח מגפת הקורנה.

 

התקנה תהיה בתוקף עד 1.7.2020.

 

הגדרת המצאה מלאה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967:

"המצאה מלאה" – כל אחת מאלה:

(1) המצאה באחת הדרכים המפורטות בפרק ל"ב, סימנים א', ב' וג' לתקנות סדר הדין, למעט המצאה בדרכים המפורטות בתקנות 475(4) ו-(5), 480, 482, ו-489;"

כך שסימן ג'2 לא חל לצורך המצאה מלאה של כתבי בי-דין, בין אם מדובר באזהרה, או כל מסמך אחר שנדרשת ביחס אליו המצאה מלאה.

 

סעיף 7ב(ב) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי:

(ב) (1) המצאת האזהרה לידי החייב תהיה בדרך שממציאים כתבי בית-דין לפי תקנות סדר הדין; לעניין זה, הסמכויות הנתונות בתקנות סדר הדין לבית המשפט או לרשם, יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל;

תקנה 497ג. (א) ניתן להמציא כתב בי-דין אלקטרוני לנמען שאינו בית המשפט, אל תיבת הדואר שבכתובת המאובטחת של הדואר האלקטרוני של הנמען, ובלבד שהנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו כאמור לבית המשפט לצורך ביצוע הוראות סימן זה וציין בסמוך לה כי מדובר בכתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני; ואולם הוראה זו לא תחול על כתב בי-הדין הראשון בתיק.

 

בהוראת השעה נקבע במפורש כי הוראת השעה חלה, מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 497ג:

 

 

 

כך שגם לא ניתן להמציא אזהרה בהמצאה חלקית, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בין אם לפני הוראת השעה ובין אם אחריה.

 

לעניין התראה לפני הגשת תובענה חוק ההוצאה לפועל קובע במפורש את דרכי ההמצאה במסגרת סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל.

 

אם כך, למה רלבנטית הוראת השעה?

 

תקנה 24 לתקנות ההוצאה לפועל, קובעת כך:

24. (א) בכפוף לאמור בתקנות אלה, כתב בי-דין, למעט אזהרה (בתקנה זו - כתב), יומצא או יימסר בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין, והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי רשם ההוצאה לפועל; ואולם כתב שניתן להמציאו בדואר יישלח בדואר שאינו רשום וללא אישור מסירה, אלא אם כן נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת.

 

כך שכתבי בי דין אחרים שאינם אזהרה, או התראה יכולים להיות מומצאים גם על פי הוראת השעה.

 

תקנה 497ה1 שהותקנה בהוראת השעה, בעצם מאפשרת משלוח כתב בי דין בדואר אלקטרוני, (דבר שאפשרי היה גם לפני הוראת השעה על פי הוראת תקנה 497ג לכתובת מייל מאובטחת שנמסרה על ידי בעל הדין לבית המשפט) גם לכתובות מייל נוספות המפורטות בתקנה 497ה1(א). התווספו לתקנות כתובות המייל של הפרקליטות לעניין המצאת כתבי בי דין בתקופה זו. התקנה מחייבת אחרי משלוח בדואר אלקטרוני לוודא המצאה או טלפונית או בכתב.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון